Katalog ECTS

Język angielski

Pedagog: Daniel Stewart

Pole Opis
Typ przedmiotu Lektorat z języka angielskiego Studia niestacjonarne I I stopnia
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Podstawą procesu nauczania jest obowiązkowe uczestnictwo studentów w zajęciach. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność, a przekroczenie tego limitu skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia w pierwszym terminie.
Kontrolę bieżących postępów i wdrożenie studentów do systematycznej pracy uzyskuje się dzięki krótkim testom, po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. Takie zadanie spełniają również odpowiedzi ustne, sprawdzające wykonanie pracy domowej i stopień opanowania materiału z poprzednich zajęć.
Proces nauczania opiera się na różnorodnych formach pracy – z całą grupą, indywidualnie lub w parach. Nieodłącznym elementem zajęć są nagrania audio, a wprowadzenie zajęć multimedialnych zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność i efektywność.
Zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i komunikacyjnej na poziomie zaawansowanym i przygotować ich do egzaminu B2. Na zajęciach stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: wykład (w przypadku wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja multimedialna (przygotowana zarówno przez wykładowcę, jak przez studentów), dialog dydaktyczny (korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i odpowiadanie na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc.
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystania jęz. ang. w życiu codziennym, w środowisku akademickim i środowisku pracy na poziomie zapewniającym efektywną komunikację językową. Proces nauczania obejmuje 4 sprawności , a docelowy ich poziom ma umożliwić studentom samodzielne zdobywanie informacji, przetwarzanie ich, reagowanie i wyrażanie emocji zarówno w mowie jak i piśmie. Zgodnie z tabelą Językowej Rady Europy zakłada się osiągnięcie poziomu B2+.
Zapoznanie studentów z kulturą i zwyczajami państw anglosaskich ma poszerzyć ich wiedzę ogólną i wzbogacić doświadczenie. Zakłada się wykształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się, auto-korekty, analizy i planowania dalszego toku nauczania.

Język wykładowy angielski;
Wymagania wstępne

Zdane egzaminy wstępne na studia drugiego stopnia, Wydział Sztuki Mediów, Katedra Studiów Niestacjonarnych

Wymagania końcowe

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie odpowiedniej frekwencji oraz zaliczenia testu semestralnego 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne i aktywne uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie zaliczenia semestru na podstawie pozytywnych ocen cząstkowych z testów i wypowiedzi ustnych, jak również pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.
Brana jest pod uwagę ocena zaangażowania na zajęciach (obecność, lektura tekstów, udział w dyskusji), ocena poziomu publicznej prezentacji (przygotowanie prezentacji jest obowiązkowe).
Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Wydział Sztuki Mediów skali punktacji.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć.
Realizacja zaplanowanego programu pozwoli studentowi opanować następujące umiejętności językowe:
· Wysłuchanie i zrozumienie wypowiedzi w celu uzyskania informacji
· Odpowiadanie na pytania dotyczące danego tematu
· Wyrażenie i uzasadnienie swojej opinii
· Opisywanie wydarzeń 
· Napisanie informacji o sobie (np. CV)
· Rozmowa o swojej twórczości
· Przedstawianie się w kontekście artystycznym (wywiad)
· Formułowanie swoich żądań i oczekiwań
· Ustalanie celów projektu
· Sporządzenie referatów dotyczących sztuki
· Napisanie listu motywacyjnego
· Przeprowadzenie prezentacji
· Napisanie relacji ze spotkania
· Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące sztuki
· Komentowanie i ocenianie 

· Przeprowadzanie wywiadu
· Rozbudowanie słownictwa, ze szczególnym naciskiem na słownictwo dotyczące sztuk plastycznych i mediów
· Rozumienie artykułów, tekstów, filmów dotyczących problematyki związanej z kierunkiem studiów
· Poszukiwanie własnego języka wypowiedzi, klarowne wyrażanie swoich poglądów w mowie i w piśmie.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
Zajęcia mają na celu pomóc studentom komunikować się w języku angielskim w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym. Szczególny nacisk będzie położony na umiejętności komunikacyjne. Dobrane tematy skupione są na materiale związanym ze sztukami plastycznymi, tak, aby zajęcia z języka angielskiego były ściśle związane z tematyką studiów i artystycznymi zainteresowaniami studentów.

Najważniejsze zagadnienia programowe:

Introducing vocabulary connected with digital art

Description of a picture presenting different points of view
Passive report structures, Have/get something done

Exchanging opinions,

Completing information

Adjectives of personality - revision
Word building - adding suffixes ( adjectives and nouns)

Word stress and how it changes

TV programmed

Documents
Word formation 

Conditionals 

Song – completing lyrics
News – current news

Museums and galleries

Internet websites
Artistic vocabulary – vocabulary connected with art

Ways to describe a masterpiece, impressive buildings or monuments

describing paintings

 retelling the story

Collocations

Modals of deduction – must, might, can, could followed by present and past infinitive

 important inventions
Listeninga about art

Art Competitions 
inventions 

Narrative tense structures- revision of past tenses

Time expressions
Famous brands – know your logosChildren and advertising Collocations connected with selling and advertisingCommercial breakdown – examples of successful artists

Relative clauses

the tabloid newspapers

films 
News
artist’s stories

Your favourite artist
 vocabulary connected with education

Future of education in our country

Future forms – revision of all structures and tenses
Creating own stories – informal exaggerated expressions

Job hunting – CV (formal expressions and layout)

Songs
News
Revising all structures and vocabulary

 team work

Writing – CV,

formal references


Opis przedmiotu

Obowiązkowy
Nauczanie ogólne

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć zmień
1.„My Grammar Lab C1/C2”-Pearson 2014

 

2. „ Advanced Grammar in Use” – M. Hewings Cambridge University Press 2002

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta zmień
1.„My Grammar Lab B1/B2”-Pearson 2014


2.„Upstream B2” – V. Evans Express Publishing 2002


3. „First Certificate Practice Tests” – N. Kenny, L. Luque-Mortimer Longman 2000

 


4. „ FCE Use of English” – V. Evans Express Publishing 19985. Czasopisma i gazety:
Newsweek
The Times
The Guardian

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U06 jest przygotowany do wsppracy z zespoウem przy realizacji grupowych projekt artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsi黔zi・ kulturalnych) oraz posiada umiej黎no懈 wsppracy z zespoウem twczo - produkcyjnym przy realizacji zespoウowych projekt artystycznych. P6S_UKP6S_UO
K_U07 jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów. P6S_UWP6S_UO
K_U08 posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku. P6S_UWP6S_UO
K_U09 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji. P6S_UWP6S_UK
K_U10 rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem. P6S_UWP6S_UK

K_U11 w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego. P6S_UO
K_U12 wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury. P6S_UK
K_U13 posiada umiej黎no彡i j黝ykowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, wウa彡iwe dla studiowanego kierunku studi, zgodnie z wymaganiami okre徑onymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztaウcenia J黝ykowego P6S_UK
K_U14 organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą. P6S_UKP6S_UU

 

K_W08 podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki oraz teorii kultury; P6S_WG
K_W09 elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego; P6S_WG
K_W10 rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania; P6S_WG
K_W11 podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym; P6S_WG

 

K_K01 podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji; P6S_KKP6S_KO
K_K02 funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych; P6S_KOP6S_KR
K_K03 świadomego posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziejów sztuki i kultury; P6S_KR
K_K04 definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej; P6S_KO
K_K05 umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych; P6S_KOP6S_KR
K_K06 podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy; P6S_KOP6S_KR
K_K07 gromadzenia, analizowania i w świadomego interpretowania potrzebnych informacji dotyczących dziejów sztuki dawnej i współczesnej oraz kultury; P6S_KO
K_K08 teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych; P6S_KK
K_K09 swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury; P6S_KKP6S_KO

K_K10 przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej; P6S_KK
K_K11 realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności; P6S_KR
K_K12 swobodnego posługiwania się co najmniej jednym nowożytnym językiem obcym na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację, także w przypadku używania zawodowej i fachowej terminologii; P6S_KR
K_K13 podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy; P6S_KOP6S_KR

 

K_U06 jest przygotowany do wsppracy z zespoウem przy realizacji grupowych projekt artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsi黔zi・ kulturalnych) oraz posiada umiej黎no懈 wsppracy z zespoウem twczo - produkcyjnym przy realizacji zespoウowych projekt artystycznych. P6S_UKP6S_UO
K_U07 jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów. P6S_UWP6S_UO
K_U08 posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku. P6S_UWP6S_UO
K_U09 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji. P6S_UWP6S_UK
K_U10 rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem. P6S_UWP6S_UK

K_U11 w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego. P6S_UO
K_U12 wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury. P6S_UK
K_U13 posiada umiej黎no彡i j黝ykowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, wウa彡iwe dla studiowanego kierunku studi, zgodnie z wymaganiami okre徑onymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztaウcenia J黝ykowego P6S_UK
K_U14 organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą. P6S_UKP6S_UU

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych.
W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla ok. 20 studentów (stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu).

komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM),

projektor multimedialny,

zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny.

Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 2 1 w. 2h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9146