Katalog ECTS

Materiałoznawstwo

Pedagog: dr Anna Nowicka
Asystent/ci: mgr Aleksandra Rzeszutek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady

Ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Brak

Wymagania końcowe

Zdany pozytywnie egzamin z zagadnień teoretycznych.
Zaliczenie na stopień ćwiczeń (identyfikacja suchych pigmentów).
Złożenie poprawnego sprawozdanie z badań próbek pobranych z obiektów do konserwacji.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Semestr 1:     
Pozytywnie zaliczone 
2 kolokwia pisemne: 40%.     
Pozytywnie zdany egzamin pisemny: 50%.     
Przygotowanie do ćwiczeń: 10%.   

 

Semestr 2:
Pozytywnie zaliczone 
2 kolokwia pisemne: 40%.    
Pozytywnie zdany egzamin pisemny: 50%.      
Przygotowanie do ćwiczeń: 10%.

 

Zaliczenie ćwiczeń na stopień       
Pozytywnie zaliczony 
sprawdzian praktyczny - identyfikacja czystych pigmentów: 50%.
Pozytywnie zaliczony pisemny raport z badań chemicznych
próbek pobranych z dzieł sztuki: 50%.

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie podstawowej wiedzy o pigmentach najczęściej stosowanych w obiektach zabytkowych.
Przekazanie podstawowych zasad  identyfikacji czystych pigmentów (bez spoiwa) metodą  mikrokrystaloskopii.
Przygotowanie do samodzielnego badania składu chemicznego zapraw, farb i podobrazi   płóciennych w próbkach pobranych z obiektów przeznaczonych do konserwacji i pisemnego opracowania wyników wykonanych badań.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Rudniewski P, Jarmińska D., Jeżewska E., Kępa L., Kurkowska J., Nowicka A., Syta O., Wagner B., Wesołowska A., Pigmenty. Analiza mikrochemiczna i instrumentalna, Wydawnictwo ASP w Warszawie, Warszawa, 2018 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie. 

Rudniewski P., Pigmenty i ich identyfikacja, Skrypt ASP w Warszawie, 1999 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabytkowych dziełach sztuki, Skrypt  UMK w Toruniu, Toruń 1992.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

N. Eastaugh, V. Walsh, Tracey Chaplin, R. Siddall, Pigment Compendium – A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments, Oxford 2008 – Biblioteka Zakładu Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych WKiRDS ASP w Warszawie.

V. Horie, Materials for Conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings, Oxford 2010 – biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_02 Student powinien umieć wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

KW_02 Student powinien znać problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie. 

KW_03 Student powinien znać metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych w konserwacji.

-

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Laboratorium chemiczne wyposażone w dygestorium, mikroskopy, aparaty fotograficzne, odczynniki, wzorce materiałowe.

Rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.1 o 45 3 w. 45h
w. [ZIE]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 o 45 3 w. 45h
w. [ZIE]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 o 90 3 w. 45h
ćw. 45h
ćw. [zal.]
w. [ZIE]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.1 o 45 3 w. 45h
w. [ZIE]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9176