Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych i etnograficznych

Pedagog: dr hab. Joanna Czernichowska, prof.dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof.dr hab. Jacek Martusewicz
Asystent/ci: dr Julia Burdajewicz, dr Anna Tomkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu przedmiot konserwatorski
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, konwersatorium, relacja uczeń - mistrz

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne


zaliczony IV rok studiów magisterskich

Wymagania końcowe


Aktywne uczestnictwo w prowadzonych wykładach i konwersatoriach

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)


Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji oraz aktywności na zajęciach

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wykłady i konwersatoria:
Metodyka pracy archeologa i konserwatora podczas wykopalisk archeologicznych, zakres i rodzaj niezbędnej współpracy; czynniki determinujące prace konserwatorskie na stanowisku archeologicznym (rodzaje zabytków, ukształtowanie terenu, czynniki klimatyczne, geologiczne, biologiczne, ograniczenia czasowe, materiałowe itp.).
Bezpieczna eksploracja i zabezpieczanie znajdowanych w trakcie wykopalisk zabytków wykonanych z różnych materiałów (metal, szkło, ceramika, drewno, kość, kamień).
Rodzaje konstrukcji architektonicznych oraz ich wzmacnianie na stanowisku archeologicznym.
Rodzaje mozaik posadzkowych, ich budowa, sposoby zabezpieczania, konserwacji, ewentualnego transferu.
Tynki, polichromie, stucca – bezpieczna eksploracja, zabezpieczanie, konserwacja, ewentualny transfer.
Warsztat konserwatora na stanowisku archeologicznym: narzędzie i materiały, organizacja pracy, sposoby magazynowania i zabezpieczania zabytków na okres pomiędzy kolejnymi wykopaliskami.
Zasady i rodzaje dokumentowania prac konserwatorskich podczas wykopalisk.
Ekspozycja zabytków na stanowisku archeologicznym: zakres i rodzaje dopuszczalnych rekonstrukcji, anastyloza, różne możliwości rozwiązań estetycznych.
Zabezpieczanie i przystosowywanie stanowisk archeologicznych dla ruchu turystycznego – uwarunkowania konserwatorskie.
Prezentacja problematyki konserwatorskiej na wybranych stanowiskach archeologicznych (przykłady z Bliskiego Wschodu, Afryki, Europy).
Problematyka nauk o człowieku i jego kulturze. Specyfika zabytków etnograficznych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta


1. Archaeological Sites: Management and Conservation, Sullivan, S., MacKay, R., (ed.), Getty Conservation Institute, Los Angeles 2013
2. Conservation and Management Of Archaeological Sites, Vol. 1 (1995) – Vol. 12 (2011)
3. Cronyn, J. M., The Elements of Archaeological Conservation, Routledge, 1990
4. Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, Proceedings of the 9th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Hammamet, Tunisia, November 29–December 3, 2005
5. Management Planning for Archaeological Sites: Proceedings of the Corinth Workshop, Edited by Gaetano Palumbo and
Jeanne Marie Teutonico, 
2002
6. Of the Past, For the Future: Integrating Archaeology and Conservation, Edited by Neville Agnew and
Janet Bridgland
, 2006
7. The Conservation of Archaeological Sites in the Mediterranean Region, proceedings of the International Conference organized by The Getty Conservation Institute and
J. Paul Getty Museum, de la Torre, M. (ed.) The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1995.
8. Tłoczek, I., Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980
9. Wróblewski, T., Wstęp do etnografii, Poznań 1969

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.

Absolwent zna i rozumie:

KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
K-W05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Absolwent jest gotów do:

KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala na 8-10 studentów, wyposażona w indywidualne stanowiska pracy (stoły robocze 1.50
x 1.20 cm), lampy z oświetleniem o odpowiednim spektrum, lampy UV, lampy ze szkłem powiększającym oraz wyciągi technologiczne i klimatyzację. Indywidualne stoliki pomocnicze na przyrządy, krzesła o regulowanej wysokości, sztalugi.
Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt konserwatorski. Szafy z materiałami podręcznymi do konserwacji, drobnymi narzędziami (np. kautery, żelazka, mikroskopy przenośne wraz z oświetleniem punktowym, parownice, płótna, kleje, itp.). Chemikalia, media malarskie, w ilościach do dawkowania – szafy studenckie z podręcznymi mieszankami dla indywidualnego stosowania.
Duże stanowisko pod komputer najnowszej generacji z dostępem do Internetu oraz bogatym oprogramowaniem m.in. do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych,
z pojemnością wzmożoną przez dyski zewnętrzne do archiwizacji danych.  Prace ze szkodliwymi substancjami prowadzone są w odrębnym pomieszczeniu z dygestorium.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.9 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.9 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.9 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.9 o 30 2 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9204