Katalog ECTS

Techniki i technologia opraw

Pedagog: Wojciech Chrościcki, dr Dorota Dzik-Kruszelnicka, dr Grażyna Macander-Majkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy uzupełniający KU
Metody dydaktyczne (forma zajęć)


wykład kursowy, projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny), prezentacja

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne


zaliczenie I roku studiów w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Wymagania końcowe

- zdanie egzaminu po III i IV semestrze,
- wykonanie atrap historycznych opraw (z uwzględnieniem elementów zdobienia) w różnych technikach,
- wykonanie szczegółowych notatek z przebiegu prowadzonych prac oraz dokumentacji fotograficznej atrap w końcowej fazie,
- zgromadzenie własnych narzędzi, niezbędnych do przeprowadzenia w/w prac.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena technicznego i artystycznego poziomu wykonanych prac.
2. Ocena poziomu wiedzy dotyczącej przedmiotu i logicznego rozumowania dotyczącego specjalizacji.
3. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu i umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w czasie kształcenia.
Ocena według skali ocen zamieszczonej w Regulaminie Studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Podstawowym zadaniem pracowni są studia nad dawną oprawą oraz historycznymi technikami introligatorskimi. Kształcenie studenta oparte jest na realizacji indywidualnych projektów, których celem jest poznanie technik i technologii obiektów zabytkowych z zakresu przedmiotu. Student uczy się prawidłowo posługiwać specjalistycznym warsztatem i wykonywać wszystkie, objęte programem zabiegi. Zdobywa kwalifikacje niezbędne do właściwego rozpoznania konstrukcji kodeksu oraz kompetencje w rozwiązywaniu technologicznych problemów książek. Zajęcia umożliwiają także rozwinięcie indywidualnych, twórczych możliwości w tej dziedzinie.

II rok (2 semestry):
1. Wykonanie minimum trzech atrap książek (ewentualnie z elementami zdobienia), zgodnie z techniką i technologią opraw historycznych (XV-XIX w.) oraz własnej, artystycznej interpretacji.
2. Prowadzenie dokumentacji pisemno-rysunkowej z prowadzonych prac.
3. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu, także obcojęzyczną.
4. Udział w wystawach, wykładach czy warsztatach związanych z zakresem przedmiotu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Szirmai J.A.,The Archaeology of Medieval Bookbinding, Ashgate 1999 (fragmenty)
2. Semkowicz A., Introligatorstwo, Kraków 1948 (fragmenty)
3. Semkowicz W., Paleografia łacińska, Kraków 2002 (fragmenty)
4. Zjawiński Z., Introligatorstwo, Warszawa 1966 (fragmenty)
5. Gehin P., Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Bosch G., Carswell J., Petherbrigde G., Bindings and bookmaking, A Cataloque of an Exhi-bition, 1981
2. Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965
3. Diehl E., Bookbinding, Its Background and Technique, New York 1980
4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971
5. Foot Miriam M., Bookbinders At Work, their roles and methods, 2006
6. Greenfield J., Hille J., Headbands how to work them, 2001
7. Johnson A. W., Manual of Bookbinding, Thames and Hudson 1978
8. Sheperd R., The Cinderella of the Arts: A short History of Sangorski&Sutcliffe,2007

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K-U08 Student potrafi zorganizować warsztat wyposażony w specjalistyczne narzędzia, niezbędne do przeprowadzenia projektu artystycznego. Zna odpowiednie warunki pracy, zgodne z zasadami bhp.

K-U09 Student potrafi posługiwać się różnymi technikami introligatorskimi i artystycznymi. Samodzielnie wykonuje atrapy zabytkowych opraw, zgodnie z kanonami danej epoki.

K-W11 Student zna i rozumie technikę wykonania i budowę technologiczną obiektów w formie kodeksu w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej. Potrafi prawidłowo zdefiniować i zidentyfikować obiekt. Używa prawidłowego słownictwa z zakresu wiedzy o książce.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Indywidualne, dobrze oświetlone stanowiska pracy o dużej powierzchni dla każdego studenta.
2. Pomieszczenia z dostępem do bieżącej wody, z możliwością pracy z głośnymi, pylącymi narzędziami (szlifowanie, wiercenie).
3. Materiały: papiery, kartony, tektury, deski, sklejki, skóra, pergamin, płótna introligatorskie i inne, sznury, nici, igły, blachy, druty, gwoździe; kleje (klajstry, kleje glutynowe), spoiwa akwarelowe, akrylowe i inne, farby (akwarelowe, akrylowe i inne), pigmenty i barwniki, rozpuszczalniki, materiały do złocenia. Tektury, deski, włókniny.
4. Narzędzia introligatorsko-konserwatorskie drobne: kostki, pędzle, linie metalowe, różnego rodzaju skalpele, noże (m.in. do szarfowania skóry), nożyczki, gumki, ścierniki, pilniki, wiertła, obcęgi, mieszadła, ciężarki.
5. Specyficzne narzędzia pozłotnicze; prasa do tłoczenia-złocenia.
6. Specyficzne narzędzia do obróbki metalu i jubilerskie.
7. Drobne narzędzia do tłoczeń: czcionki, plakiety, rolki i inne.
8. Prasy introligatorskie dociskowe i ręczne, metalowe oraz drewniane.
9. Szywadła.
10. Nożyce introligatorskie.
11. Gilotyna do papieru.
12. Suszarka do papieru.
13. Kuchenka.
14. Filtr do oczyszczania wody.
15. Stanowisko komputerowe z niezbędnym, pełnym wyposażeniem.
16. Szafy do przechowywania narzędzi i materiałów.
17. Szafy do przechowywania dokumentów i wykonanych prac.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 180 10 ćw. 180h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9215