Katalog ECTS

Wiedza o papierze

Pedagog: dr Elżbieta Jeżewska

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Egzamin pisemny z zakresu podanego w treściach kształcenia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena udziału w dyskusji, ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu, ocena z pisemnego egzaminu (wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie wiedzy dotyczącej:

  • historycznych i współczesnych technologii wytwarzania papierów, 
  • właściwości wytworów papierniczych i sposobów ich określania,
  • czynników technologicznych determinujących trwałość papierów, jako podłoży prac artystycznych.

Wstępne omówienie podstaw anatomii drewna i jego mikroskopowej identyfikacji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

W. Sobucki, E. Jeżewska, Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Wydawnictwo BN Warszawa, 2017. (biblioteka WKiRDS)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

· J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka,  Rękodzieło papiernicze, Warszawa SIGMA-NOT 1991. (biblioteka WKiRDS)

· K. Przybysz, Technologia celulozy i papieru, Technologia papieru, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983. (biblioteka UW)

· P. Wandelt, Technologia celulozy i papieru, Technologia mas włóknistych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. (biblioteka UW)

· J. Surmiński, Budowa i morfologia surowców i mas włóknistych, Wydwanictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2000. (biblioteka WKiRDS)

· Kokociński W., Anatomia drewna, Prodruk 2002. (biblioteka UW, biblioteka SGGW w Warszawie)

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

KU_02  wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

 

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala umożliwiająca przeprowadzenie wykładów z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, laboratorium chemiczne wyposażone w mikroskopy.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 15 1 w. 15h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9217