Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja starych druków i rękopisów - teoria

Pedagog: prof.dr hab. Marzenna Ciechańska
Asystent/ci: Monika Korsak-Truszczyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

ukończenie II roku studiów na specjalności Konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej

Wymagania końcowe

Uzyskanie pozytywnej oceny poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu.
Ocena z pisemnego egzaminu,  wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin pisemny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi  konserwacji i restauracji starych druków i rękopisów w zakresie 

- analizy konserwatorskiej obiektów zabytkowych i opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, zasad przygotowania projektu konserwatorskiego

- przyczyn i rodzajów zniszczeń;

- zasad etyki konserwatorski

- metodyki wybranych zabiegów konserwatorskich i ich opisu w dokumentacji konserwatorskiej

- wybranych zagadnień dotyczących historii i technologii introligatorstwa oraz druku

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 

1. Banik G., Bruckle I., Paper and Water, A Guide for Conservation, 2017
2. Sobucki W, Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2016

4. Notes Konserwatorski, t. 1-15, Warszawa 1998-2013 (wybrane pozycje)

5. Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991

6. Kodeks etyki europejskiego związku konserwatorów dzieł sztuki ECCO

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004
2. Zyska B. Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 1-4, Katowice 1993-

3. Szirmai J.A., The archeology of Medieval Bookbinding, 1999

4. Encyklopedia Wiedzy o Książkce , red. Birkenmaier A. i in., Wrocław, Warszawa, Kraków 1971

3 Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KW_04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
KW_05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Stół dużych rozmiarów umożliwiający pracę pięciu osób z wieloma obiektami zabytkowymi (krzesła dla studentów ) 

2. Stanowisko komputerowe z niezbędnym, pełnym wyposażeniem,monitor z funkcją tablicy.
3. Szafy do przechowywania dokumentacji konserwatorskich.

4 Specjalna szafa do przechowywania obiektów zabytkowych

5 Podstawowy sprzęt analityczny: lampa UV, lupa, stolik podświetlany, przenośny mikroskop cyfrowy

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.5 o 45 2 w. 45h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9219