Katalog ECTS

Pracownia magisterska

Pedagog: prof.dr hab. Marzenna Ciechańska, dr Dorota Dzik-Kruszelnicka, dr hab. Weronika Liszewska, dr hab. Izabela Zając

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Indywidualny projekt konserwatorski, indywidualne lub grupowe konwersatoria, dyskusja dydaktyczna, indywidualna relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Semestr 10:
Zdanie wszystkich egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów w semestrze 9.
Semestr 11 i 12:
Pozytywna ocena z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem V roku studiów. Zdanie komisyjnego egzaminu absolutoryjnego.
Egzamin magisterski:
Pozytywne zaliczenie laboratorium, seminarium i pracowni magisterskiej

Wymagania końcowe

Semestr 10:
Zdanie komisyjnego egzaminu absolutoryjnego.
Semestr 11:
Zaliczenie na podstawie systematyczności pracy studenta, stopnia zaawansowania projektu konserwatorskiego i restauratorskiego.
Semestr 12:
Zakończenie samodzielnie realizowanego projektu konserwatorskiego
i restauratorskiego.
Egzamin magisterski:
Publiczna obrona pracy magisterskiej. Komisyjna ocena poziomu technicznego, artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej na podstawie ocen: promotora pracy, recenzenta pracy pisemnej, promotora pracy teoretycznej i oceny za obronę pracy magisterskiej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości, itp. wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie stu-diów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Realizacja pod kierunkiem promotora projektu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Osobny stół do pracy i krzesło dla każdego magistranta, stoły i szuflady do przechowywania zabytków w trakcie konserwacji, aparatura i sprzęt konserwatorski, stanowisko komputerowe, dostęp do pracowni tzw. mokrej ze stołem niskociśnienieowym, maszyną do uzupełnień masą papierową, zlewem z wodą filtrowaną, wyciągiem; stół podświetlany, prasa, lampy UV, mikroskopy i inne sprzęty i narzędzia  konserwatorskie i laboratoryjne  w zależności od wymagań danego projektu magisterskiego

Pracownia musi być zabezpieczona, nie może być używana w innym celu niż prace konserwatorskie, dostęp tylko dla osób upoważnionych, okna osłonięte roletami

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 o 240 18 ćw. 240h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9234