Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego - teoria

Pedagog: dr hab. Paweł Jakubowski

Pole Opis
Typ przedmiotu KK - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady, prezentacja, seminaria, praca pisemna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

nie ma wymagań wstępnych

Wymagania końcowe

Zaliczenie kolokwium dopuszczającego do egzaminu ustnego, złożenie egzaminu ustnego, napisanie pracy na wybrany temat, wykonanie prezentacji multimedialnej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Wiedza nabyta na wykładach, sprawdzana jest i oceniana na podstawie pisemnych kolokwiów i egzaminów ustnych.

Ćwiczenia seminaryjne oceniane są w zależności od aktywności studenta na zajęciach, sposobu ujęcia tematu we własnej prezentacji oraz wartości merytorycznej pracy pisemnej opracowanej na podstawie zdobytego samodzielnie materiału.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Przekazanie studentowi wiedzy teoretycznej dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich.

2. Wypracowanie umiejętności posługiwania się literaturą źródłową oraz formułowania myśli
i prezentacji wybranych zagadnień w obszarze konserwacji malarstwa ściennego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Jakubowski P., Fizyko-chemiczne metody oczyszczenia malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 1997, nr 3, s. 250-255.
2. Jakubowski P., Mechaniczne metody oczyszczania malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 2003, nr 1-2, s. 89-92.
3. Jakubowski P., Naleciałości na malowidłach ściennych i ich usuwanie, Ochrona Zabytków, 2000, nr 1, s. 64-68.
4. Jakubowski P., Substancje obce uniemożliwiające odbiór dzieła plastycznego
w malarstwie ściennym, Ochrona Zabytków, 1998, nr 4, s. 378-385.
5. Stawicki S., Utrwalanie warstwy malarskiej, Skrypty dydaktyczne ASP
w Warszawie, Warszawa 1992.
6. Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, tom I, rozdział 2 i 4, Warszawa.
7. Ostaszewska M., Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, [w:] Drogi współczesnej konserwacji, Aranżacja – Ekspozycja – Rekonstrukcja, Studia
i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 2000, Tom IX, część 2, s. 28-37.
8. Stawicki S., Rekonstrukcja malowideł ściennych – próba definicji podziału i oceny wartości, [w:] Drogi współczesnej konserwacji, Aranżacja – Ekspozycja – Rekonstrukcja, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 2000, Tom IX, część 2, s. 56-65.
9. Stec M., Projektowanie konserwatorskie – jako droga do lepszego porozumienia między konserwatorem a zleceniodawcą, Biuletyn informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 2003,
nr 3-4, s. 8-9.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998.
2. Dąbrowski K., Wpływ warunków lokalnych na stan i zachowanie się malowideł ściennych oraz trwałość zabiegów konserwatorskich, Skrypty dydaktyczne ASP
w Warszawie, Warszawa 1985.
3. Jakubowski P., Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu, Warszawa 2008.
4. Jakubowski P., Problemy konserwatorsko-aranżacyjne na przykładzie autorskich rozwiązań plastycznych we wnętrzach XIX-XX wiecznych budowli sakralnych na Mazowszu, [w:] Initium sapientiae humilitas, Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, Warszawa 2015, s. 626-635.
5. Kosakowski E., Projektowanie konserwatorskie, [w:] Drogi współczesnej konserwacji, Aranżacja – Ekspozycja – Rekonstrukcja, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 2000, Tom IX, część 2, s. 76-80.
6. Kosakowski E., Problemy ekspozycji malowideł ściennych w prezbiterium kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Smogorzowie, Rocznik mazowieckiego konserwatora zabytków 2006, nr 1, s. 93-102.
7. Kornecki M., Granice interwencji i aranżacji konserwatorskiej, Ochrona Zabytków 1976, nr 4, s. 298-305.
8. Ostaszewska M., Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Próba uściślenia pojęć,
[w:] Drogi współczesnej konserwacji, Aranżacja – Ekspozycja – Rekonstrukcja, Studia
i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 2000, Tom IX, część 2, s. 28-37.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K-U04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
K-U05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

K-W04 złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.
K-W05 przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.
K-W06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.
K-W07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.
K-W08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

K-K03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa z rzutnikiem multimedialnym.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.5 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9243