Katalog ECTS

Seminarium magisterskie Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

Pedagog: prof.dr hab. Andrzej Mazur, dr hab. Paweł Jakubowski, dr hab. Tytus Sawicki

Pole Opis
Typ przedmiotu KK - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatoria grupowe i indywidualne, grupowa dyskusja dydaktyczna, indywidualna relacja uczeń - mistrz.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywna ocena z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem V roku studiów. Pozytywna ocena z komisyjnego egzaminu absolutoryjnego.

Wymagania końcowe

Opracowanie zagadnień pisemnej pracy magisterskiej.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie na podstawie:

•       Oceny prawidłowości realizacji prac badawczych, praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów, znajomości i umiejętności zastosowania różnorodnych metod badawczych i dokumentacyjnych.

•       Oceny aktywności w dyskusji, umiejętności wyrażania własnych opinii w trakcie konwersatoriów, wyciągania wniosków na poszczególnych etapach prac badawczych.

•       Oceny systematyczności pracy, samodzielności w opracowaniu poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej, poprawności posługiwania się aparatem naukowym.

 

Kryteria oceny:

•       Aktywność, zaangażowanie w trakcie konwersatoriów i dyskusji (25%),

•       Umiejętność studenta w definiowaniu i rozwiązywaniu zaistniałych problemów konserwatorskich (25%),

•       Ocena poziomu przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej konkretnego zagadnienia konserwatorskiego (50%).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

•       Podnoszenie jakości i poziomu kształcenia poprzez kształtowanie nawyków systematycznej pracy.

•       Wskazanie konieczności ustawicznego samokształcenia, poszerzania i pogłębiania wiedzy związanej ze studiowaną specjalnością.

•       Przygotowanie studentów do publicznych wystąpień w szerszym gronie słuchaczy i ćwiczenie umiejętności zwięzłego i logicznego przedstawiania omawianego tematu bądź problemu.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

•       Treści nauczania uzależnione od tematów realizowanych prac magisterskich. Studenci przedstawiają przebieg i rezultaty prac badawczych i konserwatorskich na poszczególnych etapach zaawansowania pracy magisterskiej. Tematy omawiane na konwersatoriach wynikają z problemów występujących w trakcie opracowywania kolejnych punktów programu prac konserwatorskich. Zakres omawianych tematów obejmuje analizę formy, treści i funkcji obiektów, analizę ikonograficzną, badania technologiczne i techniki wykonania, przekształcenia i stan zachowania, zagadnienia etyczne, estetyczne, założenia, programy i przebieg prac konserwatorskich.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Uzależniona od tematów prac magisterskich.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Uzależniona od tematów prac magisterskich.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent zna i rozumie

KW_04  złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.

KW_05  przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.

KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.

KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.

Umiejętności: absolwent potrafi

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

Absolwent jest gotów do

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala do prowadzenia wykładów, spotkań seminaryjnych itp. Wyposażona w stanowisko pod komputer z dostępem do Internetu, oraz niezbędnym oprogramowaniem do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych, z dyskiem zewnętrznym do archiwizacji danych. Ponadto wyposażona w krzesła, stoliki, rzutnik multimedialny skorelowany z laptopem, ekran, drukarkę, szafy na książki i inne pomoce niezbędne do prezentacji w czasie wykładów. Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa i analogowa), kamera filmowa, lampy fotograficzne.    

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 o 30 5 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9253