Katalog ECTS

Seminarium magisterskie Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego - teoria

Pedagog: dr Mateusz Jasiński

Pole Opis
Typ przedmiotu KK - obowiązakowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatoria, dyskusje w celu potwierdzenia stawianych tez.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

·         Zdanie komisyjnego egzaminu absolutoryjnego w semestrze 10.

·         Ustalenie i zatwierdzenie programu pracy magisterskiej praktycznej w semestrze 10.

·         Ustalenie tytułu, zakresu i programu części teoretycznej pracy magisterskiej z dziedziny techniki i technologii dekoracji ściennych bądź też z zakresu konserwacji i restauracji malowideł ściennych.

·         Omówienie ogólnych problemów związanych z tematem pracy.

·         Przedstawienie i omówienie wyników wstępnych badań techniczno-technologicznych
i ikonograficznych a także z zakresu problematyki konserwatorsko- restauratorskiej.

Wymagania końcowe

Semestr 12

- Zaliczenie na stopień ukończonej i pisemnie opracowanej pracy

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 Kryteria oceny:

-          Przygotowanie merytoryczne do seminarium – 50%

-          Umiejętność zwięzłego i logicznego przedstawienia zagadnień omawianego tematu - 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem prowadzenia seminarium jest:

-          Poszerzanie i pogłębianie wiedzy związanej ze studiowaną specjalnością.

-          Rozwijanie zainteresowań z nią związanych.

-          Podnoszenie poziomu kształcenia.

-          Wskazywanie na konieczność ustawicznego samokształcenia.

-          Kształtowanie nawyków systematycznej pracy.

-          Utwierdzenie szacunku dla dzieła sztuki.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

Treści programowe nauczania uzależnione od tematów prac magisterskich

-          Omawianie szczegółowe problemów związanych z tematem pracy.

-          Omawianie prac badawczych na poszczególnych etapach ich rzeczywistego zaawansowania.  

-          Przedstawienie i omówienie wyników pogłębionych badań techniczno-technologicznych
i ikonograficznych bądź też z zakresu problematyki konserwatorsko-restauratorskiej.

-          Omówienie zebranej bibliografii.

-          Omówienie i poddanie pod dyskusję stawianych tez i wniosków.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Odpowiednia do tematu pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta Odpowiednia do tematu pracy magisterskiej.
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

Absolwent zna i rozumie

KW_04  złożoną budowę jednostkowego dzieła sztuki w kontekście struktury materialnej, formy artystycznej, przekazu ideowego, funkcji, uwarunkowań historycznych.

KW_05  przyczyny i rodzaje zniszczeń powstających w materii dzieł sztuki, zasady postawienia prawidłowej diagnozy stanu zachowania oraz opracowania projektu konserwacji
i restauracji, zasady i rodzaje dokumentowania dzieła przed, w trakcie i po konserwacji.

KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.

KW_07 zagadnienia dotyczące restauracji w tym możliwych rozwiązań estetycznych
i aranżacyjnych konserwowanego dzieła w zależności od zakresu zachowania warstw oryginalnych, jego funkcji i przeznaczenia.

Absolwent jest gotów do

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala do prowadzenia wykładów, spotkań seminaryjnych itp. Wyposażona w stanowisko pod komputer z dostępem do Internetu, oraz niezbędnym oprogramowaniem do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych, z dyskiem zewnętrznym do archiwizacji danych. Ponadto wyposażona w krzesła, stoliki, rzutnik multimedialny skorelowany z laptopem, ekran, drukarkę, szafy na książki i inne pomoce niezbędne do prezentacji w czasie wykładów. Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa i analogowa), kamera filmowa, lampy fotograficzne.  

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 o 30 5 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9262