Katalog ECTS

Laboratorium kursowe

Pedagog: dr Joanna Kurkowska, Roman Stasiuk, mgr Piotr Zambrzycki, mgr Konrad Stasiuk, mgr Aleksandra Rzeszutek, Kamila Załęska, Tymon Rizov-Ciechański, dr Katarzyna Królikowska-Pataraia, dr Elżbieta Jeżewska, dr Anna Nowicka, mgr Anna Puchta, dr Anna Zatorska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.9 o 15 1 ćw. 15h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.7 o 15 1 ćw. 15h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9264