Katalog ECTS

Pracownia magisterska Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

Pedagog: dr hab. Tytus Sawicki

Pole Opis
Typ przedmiotu KK - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Indywidualny projekt konserwatorski, indywidualne lub grupowe konwersatoria, dyskusja dydaktyczna, indywidualna relacja uczeń-mistrz.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 

Pozytywna ocena z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem V roku studiów. Zdanie komisyjnego egzaminu absolutoryjnego.

Wymagania końcowe

 

Zaliczenie na podstawie systematyczności pracy studenta, stopnia zaawansowania projektu konserwatorskiego i restauratorskiego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 

Zaliczenie na podstawie:

•       Oceny systematyczności i prawidłowości prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich na wszystkich etapach realizacji pracy magisterskiej

•       Oceny praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów, znajomości
i umiejętności zastosowania różnorodnych metod konserwacji i restauracji oraz dokumentacji realizowanych prac.

•       Oceny aktywności w dyskusji, umiejętności wyrażania własnych opinii w trakcie konwersatoriów, wyciągania wniosków na poszczególnych etapach prac konserwatorskich oraz przewidywania konsekwencji podjętych decyzji.

•       Oceny umiejętności i samodzielności w organizacji warsztatu prac konserwatorskich
i restauratorskich na ich poszczególnych etapach.

•       Oceny umiejętności i samodzielności w organizacji warsztatu malarza dekoracji ściennych
i umiejętności wykonania kopi malowidła ściennego lub rekonstrukcji zniszczonej dekoracji ściennej

•       Oceny poziomu technicznego i artystycznego zrealizowanych prac konserwatorskich
i restauratorskich.

•       Oceny poziomu technicznego i artystycznego wykonania kopi malowidła ściennego bądź rekonstrukcji zniszczonego malowidła.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

•       Kompleksowy sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej, umiejętności warsztatowych, poprawności postępowania, staranności wykonanych zabiegów, umiejętności artystycznych, osobistych predyspozycji do wykonywania zawodu konserwatora dzieł sztuki, umiejętności organizowania warsztatu pracy, odpowiedzialności oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Treści programowe nauczania (treść 

•         Indywidualna realizacja projektu konserwatorskiego i restauratorskiego obiektu wybranego  na przedmiot pracy magisterskiej bądź też z dziedziny technik i technologii artystycznych pod nadzorem promotora pracy. 

•         Treści zajęć uzależnione są od problematyki i tematów prac magisterskich. Obejmują m. in. dokumentację fotograficzną i opisową przed, w trakcie i po zakończeniu projektu, różnorodne czynności zaplanowane w projekcie prac konserwatorskich i restauratorskich a także badania dotyczące budowy technicznej i technologicznej obiektu zabytkowego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Dobór literatury uzależniony od tematu pracy magisterskiej.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Dobór literatury uzależniony od tematu pracy magisterskiej.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi

KU_02  wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrokrystaloskopowa pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, gatunków drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania Rtg, fotografie UV, IR).

KU_03  wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

KU_06  wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła, w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_07  wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji i ekspozycji.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

Absolwent jest gotów do

KK_02  realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Dwa pomieszczenia z bardzo dobrym oświetleniem dziennym. Dwa pomieszczenia o powierzchni co najmniej 50 m2 każde, klimatyzowane, wyposażone w stoły i krzesła
z regulowaną wysokością, specjalistyczne lampy i szkła powiększające stanowiące indywidualne stanowiska pracy dla 6-7 studentów w każdym pomieszczeniu. Sala ze stanowiskiem dla komputerów z dostępem do Internetu oraz z drukarką cyfrową. W sali tej są też zamykane szafy na literaturę specjalistyczną, sprzęt elektroniczny i fotograficzny, materiały oraz narzędzia konserwatorskie. w jednej z sal niezbędne stanowisko do badań i dokumentacji wyposażone  w mikroskop zamocowany na ruchomym stelażu, połączony z monitorem oraz aparatem cyfrowym umożliwiającym dokumentację fotograficzną wyników. Pomieszczenie o powierzchni co najmniej 80 m2,przeznaczone do osadzania na nowym podłożu zdjętych ze ściany malowideł ściennych. Niezbędny dostęp do kilku punktów poboru wody, klimatyzacja z możliwością szybkiej wentylacji i osuszenia powietrza. Niezbędne doposażenie pracowni powinny stanowić zamykana szafa do przechowywania chemikaliów oraz materiałów konserwatorskich, lodówka oraz stoły i krzesła z regulowaną wysokością. Ponadto w pomieszczeniu powinny znajdować się różnych rozmiarów kuwety i naczynia ze stali nierdzewnej i chemicznie odpornego plastiku, emaliowane garnki, szkło laboratoryjne, termometry, waga, pH – metr.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 o 240 18 ćw. 240h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9274