Katalog ECTS

Podstawy nauk o drewnie

Pedagog: Elżbieta Jeżewska

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Semestr 5:  

- ocenione pozytywnie kolokwium sprawdzające wiedzę teoretyczną.

Zaliczenie.

 

Semestr 6:

- zaliczenie sprawdzianów wejściowych przed ćwiczeniami laboratoryjnymi, obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, wykonanie poszczególnych ćwiczeń i przygotowanie z nich sprawozdań,

- ocenione pozytywnie kolokwium sprawdzające umiejętności identyfikacji rodzajów drewna krajowego,

- ocenione pozytywnie kolokwium sprawdzające wiedzę teoretyczną,

- referat,

Pisemny egzamin końcowy z materiału obejmującego obydwa semestry.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

· Ocena sprawdzianów wejściowych na ćwiczenia laboratoryjne i aktywności na zajęciach laboratoryjnych,

· Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych,

· Ocena 2 kolokwiów sprawdzających wiedzę teoretyczną i 1 kolokwium sprawdzającego umiejętności identyfikacji rodzajów drewna krajowego,

· Ocena przygotowania i prezentacji referatu,

· Ocena z pisemnego egzaminu końcowego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe obejmują przekazanie wiedzy teoretycznej z następujących zakresów:

  • Anatomia drewna. Budowa makroskopowa i mikroskopowa. Rodzaje struktury drewna.
  • Podstawy budowy submikroskopowej drewna oraz charakterystyka najważniejszych jego składników chemicznych.
  • Omówienie najważniejszych z punktu widzenia konserwatora właściwości chemicznych i fizycznych drewna.
  • Omówienie najważniejszych biotycznych i abiotycznych przyczyn rozkładu drewna.
  • Omówienie wad drewna jako surowca w kontekście obiektów zabytkowych oraz drewna używanego do rekonstrukcji.
  • Wybrane metody ochrony drewna. Techniki używane podczas impregnacji strukturalnej.
  • Metody wzmacniania oraz uzupełniania uszkodzonych obiektów  i podłoży drewnianych stosowane w konserwacji.

a także przekazanie umiejętności z zakresu  rozpoznawania rodzajów drewna drzew krajowych na podstawie analizy makroskopowej i mikroskopowej.

 

Cel zajęć:

· Opanowanie przez studentów wiedzy o drewnie jako surowcu i materiale w stopniu niezbędnym dla identyfikacji rodzaju drewna, wstępnej oceny stanu jego zachowania, analizy otoczenia obiektu zabytkowego pod kątem zagrożeń, a także uczestniczenia w tworzeniu programu prac konserwatorskich. Wiedza ta jest przybliżana w zakresie budowy mikroskopowej i chemicznej drewna, wybranych jego właściwości fizycznych i chemicznych oraz związanej z tym trwałości i odporności drewna na różne czynniki degradacji.

· Poznanie teoretycznych podstaw związanych z konserwacją drewna zabytkowego w zakresie jego dezynfekcji, dezynsekcji, wzmacniania oraz uzupełniania ubytków.

· Wyposażenie słuchaczy w język, umożliwiający dialog z przedstawicielami nauk ścisłych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

· P. Kozakiewicz, M. Matejak, Klimat a drewno zabytkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. (biblioteka WKiRDS)

· F. Krzysik, Nauka o drewnie, Warszawa 1974. (biblioteka WKiRDS)

· W. Kokociński, Anatomia drewna, Prodruk 2002. (biblioteka WKiRDS)

· J. Surmiński, Zarys chemii drewna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006. (biblioteka WKiRDS)

· G. Ślęzak, 2010: Atlas wad drewna. PWRiL. Warszawa. (biblioteka WKiRDS)

· S. Prosiński, Chemia drewna, Warszawa 1984. (biblioteka WKiRDS)

· www.woodanatomy.ch

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

· P. Boruszewski, Fumigacja drewna gazami niereaktywnymi jako alternatywa dla tradycyjnych metod dezynsekcji, Ochrona Zabytków 2/2005, s. 89-93. (biblioteka WKiRDS)

· J. Dominik, J.R. Starzyk, Atlas owadów uszkadzających drewno, Warszawa 1998. (biblioteka UW)

· J.D. Godet, Atlas drewna, Oficyna wydawnicza Multico, Warszawa 2008. (biblioteka WKiRDS)

· A. Jankowska, P. Kozakiewicz, M. Szczęsna, Drewno egzotyczne. Rozpoznawanie, właściwości, zastosowanie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2012. (biblioteka SGGW w Warszawie)

· A. Krajewski, Fizyczne metody dezynsekcji drewna dóbr kultury, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001. (biblioteka SGGW w Warszawie)

· A. Krajewski, P. Witomski, Ochrona drewna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003. (biblioteka SGGW w Warszawie)

· Ochrona budynków przed korozją biologiczną, red. J. Ważny, J.Karyś, Warszawa 2001 (biblioteka SGGW w Warszawie)

· A. Starecki, Technologia tworzyw drzewnych, Warszawa 1994. (biblioteka SGGW w Warszawie)

· A. Unger, W. Unger, A.P. Schniewind, Conservation of Wood Artifacts. Handbook, Springer 2001.(biblioteka WKiRDS)

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

KU_02  wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien), właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG, fotografie UV, IR).

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

KW_06 zasady doboru właściwych środków i metod konserwatorskich, zasady ich wykorzystania w danej sytuacji z uwzględnieniem możliwych zagrożeń dla konserwowanego dzieła.

KW_08  zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala umożliwiająca przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, laboratorium posiadające minimum 5 mikroskopów stereoskopowych i 5 mikroskopów biologicznych, zestaw preparatów oraz próbek makroskopowych drewna krajowego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.5 o 30 2 w. 30h
ćw. 30h
w. ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 30 2 w. 30h
ćw. 30h
w. ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9300