Katalog ECTS

Plener

Pedagog: dr hab. Piotr Kopik

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

kilkudniowy wyjazd, działania plenerowe, dyskusje

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

- zdany egzamin na II stopień studiów

- przygotowanie merytoryczne do pleneru, w zależności od ustalonego zadania

Wymagania końcowe

oddanie pracy zaliczeniowej prowadzącemu plener

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie, wpis do indeksu

 

Do zaliczenia kwalifikuje się praca, która spełnia minimalne kryteria:

- dostateczne zaangażowanie w proces powstawania zadania,

- podstawowa artystyczna jakość pracy.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem pleneru jest integracja grupy studentów i rozwijanie umiejętności elastycznego działania twórczego w ograniczonym czasie, miejscu i w ramach określonego zadania.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Dom plenerowy, pracownia, zakwaterowanie, sala wykładowa

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9335