Katalog ECTS

Kreacja fotograficzna

Pedagog: prof. Tomasz Myjak

Pole Opis
Typ przedmiotu obieralny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie fotograficznej: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac fotograficznych, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.


2. Ćwiczenia (kreacyjne, studyjne, warsztatowe, laboratoryjne) - zajęcia grupowe lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu fotograficznego.

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia II stopnia na Wydziale Sztuka Mediów

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy po I i II roku studiów magisterskich, dotyczący zajęć praktycznych ( ćwiczeń )

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac.
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu.
3. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia.
4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuka Mediów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Głównym celem przedmiotu jest określenie fotografii jako autonomicznej dziedziny sztuki. Studenci pracują nad pogłębioną obserwacją rzeczywistości na równi z jej interpretacją i inscenizacją. Poruszany jest problem narracji fotograficznej, czasu w fotografii, określania znaków i symboli. Student kończący edukację w pracowni powinien być zdolny do traktowania medium fotograficznego jako autorskiego sposobu budowania wypowiedzi artystycznej, być wrażliwym na piękno i absurd otaczającego go świata, powinien umieć posługiwać się kodami i symbolami wizualnymi.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Composition, D. Prakel

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Albumy dotyczące malarstwa i fotografii. Wybór zależny od realizowanego projektu.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych,
działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu
statycznego i ruchomego, dźwięku, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów
i działań interaktywnych w oparciu o indywidualne motywacje twórcze i inspiracje,
z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne
światopoglądy;

K_U03
w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje
artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na
kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych
informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania;

K_U04
w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do
osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym
i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;

K_U06
w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty mulVmedialnego
i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy
tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb
realizowanego projektu;

 

K_W01
kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo,
animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk
3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień
związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W03
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami
kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla
własnego, dalszego rozwoju artystycznego;

K_K01
samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz
kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach
ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać
umiejętności warsztatowe osobom trzecim;

K_K02
samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania,
analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia
swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją
ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- stanowisko komputerowe

- studio fotograficzne (oświetlenie studyjne)

- podstawowy sprzęt fotograficzny (aparat, obiektyw)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.3 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [ZIE]
Sztuka Mediów s.3 d 60 11 ćw. 60h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 60 6 ćw. 60h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.1 d 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9351