Katalog ECTS

Poszerzona rzeczywistość

Pedagog: dr Wojciech Bąkowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład konwersatoryjny, konwersatorium, ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny, krytyka grupowa, konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne,pokazy twórczości rozmaitej w nawiązaniu do prac studentów.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Zaliczenie po III i IV semestrze zajęć z przedmiotu Poszerzona rzeczywistość.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Innowacyjność myślenia.
2. Świadomość procesów związanych z wymianą informacji.
3. Postawa krytyczna.
4. Komunikatywność.
5. Świadomość użycia środków wyrazu.
6. Spełnienie wymogów ilościowych względem realizacji prac.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Analiza twórczości własnej studenta.
2. Odniesienie twórczej postawy studenta do postaw znanych z historii sztuki i szeroko pojętej kultury.
3. Omawianie szczegółowych zagadnień związanych z obróbką obrazu i dźwięku w pracy filmowej, dźwiękowej i muzycznej.
4. Omawianie szczegółowych zagadnień kompozycji wszelkich utworów, ze szczególnym naciskiem na dzieła urządzone w czasie.
5. Omawianie szczegółowych zagadnień animacji klasycznej i cyfrowej.
6.Wykorzystanie nowych technologii w pracy twórczej
7. Internet jako pole działań twórczych.
8. Działania artystyczne i auto-promocyjne w mediach społecznościowych.
9. Zapożyczenie historycznych praktyk artystycznych w działaniach we współczesnej rzeczywistości poszerzonej.
10. Działania artystyczne na styku poezji i nowych technologii.
11. Myślenie futurologiczne w kontekście rozwoju sztuki.
12. Współczesna praktyka artysty w obiegu internetowym i instytucjonalnym.
13. Tworzenie nowych konwencji dla wypowiedzi artystycznej.


Zagadnienia programowe.
Organizacja dzieła filmowego, dźwiękowego, performatywnego i muzycznego oraz wszelkich form synkretycznych. Łączenie elementów literackich z dźwiękiem, muzyką, ruchomym i nieruchomym obrazem, obiektem lub działaniem performatywnym. Realizacja prac artystycznych każdego rodzaju oraz tworzenie nowych konwencji w polu sztuk wizualnych. Strategia twórcza w odniesieniu do historii sztuki, szeroko pojętej kultury oraz rynku sztuki.
Poszerzenie pola działań sztuk plastycznych o przestrzeń wirtualną. Nowe technologie jako narzędzie reakcji artysty wobec błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Nowe definicje działań artystycznych w kontekście współczesnych procesów przetwarzania i przekazywania informacji. Tworzenie nowej ekspresji i estetyki, przez nawiązanie lub zapożyczenia ze współczesnej konfekcji wizualnej i dźwiękowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

brak

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. 1. Marcel Proust „W stronę Swanna” PIW, Warszawa 1992
2. A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski „Psychofizjologia widzenia” PWSSP, Poznań 1991
3. Oliver Sacks „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem” ZYSK I SKA, Poznań 1994.
4. Oliver Sacks „Oko umysłu” ZYSK I SKA, Poznań 2010.
5. Tadeusz Różewicz „Na powierzchni poematu i w środku” Czytelnik, Warszawa 1989
6. Miron Białoszewski „Wiersze” PIW, warszawa 2003.
7. Brian Cox „Człowiek i Wszechświat” Copernicus Center Press, Kraków 2017
8. Arthur Schopenhauer „Świat jako wola i przedstawienie” PWN, Warszawa 1994
9. Antoni Kępiński „Schizofrenia” PZWL, Warszawa, 1979.
10. Wojciech Bąkowski „Analiza wzruszeń i rozdrażnień” - Poetyka filmu mówionego, Uniwerytet Artystyczny w Poznaniu, 2018.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

(absolwent potrafi):
K_U01. Umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych;
K_U02. Samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej i działań interaktywnych – w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne światopoglądy;
K_U05. W sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin twórczości plastycznej;
K_U06. W sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat;
K_U08. W sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów;
K_U09. W sposób odpowiedzialny posługiwać się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu, umiejętnie stosując różnorodne techniki z zakresu sztuki mediów, adekwatne do potrzeb realizowanego projektu;
K_U10. Inicjować, planować i w konsekwencji organizować i koordynować zespołowe projekty artystyczne, także te o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U17. Wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji;
K_U18. Wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej;
K_U19. W sposób świadomy i kreatywny stosować tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości warsztatowo-artystycznych;

(absolwent zna i rozumie):
K_W03. Pogłębioną problematykę z zakresu technologii działań multimedialnych i intermedialnych, oraz zagadnień związanych z obróbką obrazu i dźwięku;
K_W05. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy;
K_W08. Problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;
K_W12. Dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych;
K_W14. Zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych;
K_W15. Fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej;
K_W16. W szerokim zakresie problematykę dotyczącą stanu wiedzy w studiowanej dziedzinie oraz potrafi kreatywnie ją kształtować i wykorzystywać do rozwoju własnej osobowości artystycznej.

(absolwent jest gotów do):
K_K04. Definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne;
K_K06. Świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych;
K_K09. Krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych;
K_K15. Podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- Tablica 

- Projektor multimedialny

- Nagłośnienie stereo (min. 50W na str.)

- Komputer stacjonarny

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 d 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9352