Katalog ECTS

Fotografia społeczna

Pedagog: dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład.
Ćwiczenia warsztatowe.
Ćwiczenia kreacyjne.
Projekt indywidualny.
Seminarium.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Własny aparat fotograficzny klasy lustrzanki amatorskiej, z obiektywem szerokokątnym.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin zamykający proces edukacji po VI semestrze.
W wypadku pracy licencjackiej: opracowanie w zestawie obrazów, jednego tematu o tematyce społecznej, prezentowane w formie ekspozycji.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

Ocena zawartości tematycznej obrazów.
Ocena charakteru plastycznego obrazów.
Ocena spójności formy i treści.
Ocena umiejętności budowy przemyślanego ciągu obrazów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe:

Zasady fotografii wydarzeń (newsowej).
Zasady fotografii publicystycznej.
Podstawy techniczne i estetyczne fotografii reporterskiej.
Kontrolowanie zawartości informacyjnej obrazu.
Sprawność w pracy w terenie: świadomość, celowość i selektywność w sytuacji stresowej.
Konstruowanie warstwy emocjonalnej obrazu.
Zasady konstrukcji narracji wieloobrazowej: teoria i praktyka.
Zastosowanie fotografii w komunikacji społecznej.

 

Zagadnienia programowe:

Użycie aparatu fotograficznego w każdych warunkach.
Spontaniczna reakcja poprzez fotografię.
Przełamywanie stresu w kontaktach międzyludzkich.
Ćwiczenie zdolności obserwacji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).
Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, wydawnictwo „KR”, Warszawa 1996.
Buras Marcin, Fotograf poeta – katastrofa humanistów, pix.house, Poznań 2016.
Drozdowski Rafał, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.
Frąckowiak Maciej Kruche medium Rozmowy o fotografii, pix.house, Poznań 2017
Monografie fotografów europejskich i światowych:
Joseph Koudelka
Sebastiao Salgado
Christina Garcia Rodero
James Nachtwey
Alex Webb
Ernesto Bazan
Anders Petersen
Kazuki Okahara
i inni

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

[K_U02] podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.; P6S_UW
[K_U03] w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.; P6S_UW, P6S_UO
[K_U10] rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.; P6S_UW, P6S_UK

[K_W01] podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną; P6S_WG
[K_W03] elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku; P6S_WG
[K_W04] elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe; P6S_WG
[K_W06] podstawowy zakres lektur odnoszących się do własnej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych oraz orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym historii sztuki i teorii kultury, zarówno w odniesieniu do jej historii, jaki i współczesności; P6S_WG

[K_K01] podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji; P6S_KK, P6S_KO
[K_K05] umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych; P6S_KO, P6S_KR
[K_K06] podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy; P6S_KO, P6S_KR
[K_K13] podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy; P6S_KO, P6S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9386