Katalog ECTS

Działania przestrzenne

Pedagog: prof. Mirosław Bałka, mgr Tymoteusz Bryndal
Asystent/ci: mgr Tymoteusz Bryndal

Pole Opis
Typ przedmiotu pracownia specjalnościowa (kierunkowa),
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykłady monograficzne, kursowe, konwersatoryjne.
2. Seminarium niższe – kursowe.
3. Konwersatorium.
4. Ćwiczenia.
5. Zajęcia Rzeźbiarskiego Klubu Filmowego (prezentacja, analiza i dyskusja).
6. Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac.
7. Projekt indywidualny.
8. Projekt zespołowy.
9. Plenery i inne działania w przestrzeni publicznej.
10. E-learning.
11. Wyjazdy naukowe.
12. Warsztaty.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.
2. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje
zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować
opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez
promotora i komisję dyplomową.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Ocena systematyczności pracy i uczestnictwa w życiu pracowni.
3. Ocena samodzielności pracy twórczej.
4. Ocena możliwości użycia własnych środków wyrazu.
5. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację artystyczną.
6. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
7. Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zadaniem studentów Pracowni Działań Przestrzennych jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. Określając swoje miejsce i wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, studenci zakreślają zony komunikacji i badają ich wzajemne przenikanie. Studenci Pracowni Działań Przestrzennych podejmują działania nie tylko w obszarze Akademii Sztuk Pięknych, ale również na terenie miasta Warszawy, innych miejscowości i instytucji zewnętrznych. Zwracają uwagę na problemy społeczne i polityczne występujące w przestrzeni, w której się poruszają. Nauka w Pracowni Działań Przestrzennych to element uzupełniający proces kształcenia zawodowego młodego artysty, który szczególnie w dzisiejszych czasach oprócz talentu musi się wykazywać inteligencją i umiejętnością komunikowania się ze światem.

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi artystycznej, artykułowanej tak w przestrzeni instytucjonalnej, jak i publicznej. Zajęcia kształtują umiejętność formułowania krytycznych pytań i odpowiedzi w dyskursie sztuki współczesnej.

Zwieńczeniem pracy wspieranej wiedzą techniczną zdobytą na zajęciach powinna być praca licencjacka.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Berger John, O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
Hall Edward T., Ukryty wymiar, przeł. Teresa Hołówka, Muza, Warszawa 1997.
 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Rykwert Joseph, Pokusa Miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
P6S_UW

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
P6S_UW
K_U05
posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
P6S_UW

K_U10
rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
P6S_UW P6S_UK

K_U11
w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.
P6S_UO

K_U14
organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.
P6S_UK P6S_UU

K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
P6S_WG

K_W09
elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego;
P6S_WG

K_W10
rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania;
P6S_WG

K_K01
podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
P6S_KK P6S_KO
K_K02
funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
P6S_KO P6S_KR

K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
P6S_KO

K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
P6S_KO P6S_KR

K_K11
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P6S_KR

K_K15
podjęcia studiów drugiego stopnia.
P6S_KK P6S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9391