Katalog ECTS

Koncepcja obrazu

Pedagog: dr hab. Paweł Susid, prof. ASP
Asystent/ci: mgr Irmina Staś

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład i wykład monograficzny, konwersatorium,ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny, projekt zespołowy, e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny, przegląd prac i kwalifikacyjna.rozmowa

Wymagania końcowe

1. Publiczna prezentacja własnych prac po II roku studiów w ramach dorocznej wystawy, umiejętność zaprezentowania swojej koncepcji i artystycznej.
2. Po III roku Dyplom Licencjacki w postaci skończonego dzieła lub zespołu dzieł plastycznych w dowolnej technice malarskiej bądź w inny sposób wyrażona myśl posiadająca wymiar artystyczny. Także oryginalna ekspozycja oraz opis dzieła.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zagadnienia programowe:
1. Formułowanie wypowiedzi artystycznej.
2. Umiejętność rozpoznania własnych, indywidualnych zainteresowań artystycznych.
3. Rozumienie przyczyny realizacji projektu.
4. Budowanie wypowiedzi artystycznej w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia.
5. Umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Kształtowanie wrażliwości na różne zjawiska z obszaru indywidualnych i społecznych problemów dzisiejszego świata.

Dodatkowe formy zajęć:
1. Uczestniczenie w bieżących wydarzeniach artystycznych.
2. Plenery organizowane przez wydział lub inne instytucje artystyczne.
3. Praktyki studenckie organizowane przez Wydział Sztuki Mediów.
4. Uczestnictwo w akcjach artystycznych na wydziale jak i w całej Akademii Sztuk Pięknych, także poza nią.
5. Aktywność na polu innych dziedzin kultury jak i życia społecznego miasta i kraju.
6. Spotkania z zaproszonymi do pracowni wybitnymi artystami lub ludźmi z pokrewnych dyscyplin /poetami, kuratorami, właścicielami galerii, wielbicielami sztuki lub kolekcjonerami/.

Kryteria oceny:
1. Cotygodniowa ocena nowych projektów w ramach podjętego zadania.
2. Ocena rozwoju projektu i wzbogacanego doświadczenia.
3. Ocena cech osobistych studenta w oparciu o postęp prac, sumienność, zaangażowanie, frekwencję na zajęciach.
4. Postawa społeczna i koleżeństwo.
5. Empatia i wrażliwość wyrażana w dziele i postawie studenta.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kierunek studiów sztuka mediów należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki, dziedzinie
sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Zakładane efekty kształcenia na
studiach pierwszego stopnia kładą nacisk przede wszystkim na wiedzę i umiejętności
warsztatowe, analizę i rozpoznanie mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego
oraz rozwoju świadomości wyboru źródeł i inspiracji. Ważnym elementem programu studiów
jest budowanie świadomości i wrażliwości audiowizualnej studentów, czemu służą zajęcia
odnoszące się do współczesnych koncepcji obrazu. Kolejnym etapem jest nabycie
umiejętności analizy utworów dzieł sztuki pod względem formalnym, percepcyjnym i pod
kątem ich funkcjonowania kulturowego. Zapewnia uzyskanie kompetencji niezbędnych do
samodzielnych realizacji i prezentacji dokonań twórczych oraz do pracy zespołowej na tym
etapie kształcenia.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN Warszawa, 1991.
2. Wasilij Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996.
3. Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, Warszawa, 1969.
4. Krótka historia czasu, Stephen Hawking, Wydawnictwo „Alfa'', 1990
5. Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, Daniel C. Dennett, PIW, 2013

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Czasopisma o sztuce, prasa

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent powinien:
1. Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą teorii oraz techniki i technologii malarstwa, fotografii, video, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędną do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z współczesnymi sposobami tworzenia obrazu.
2. Posiadać podstawową wiedzę dotyczącą teorii oraz techniki i technologii rysunku, malarstwa, grafiki jako wiedzę z zakresu ogólnoplastycznego.
3. Podejmować i realizuje zadania z zakresu różnych dyscyplin sztuki na potrzeby własnej pracy.
4. W sposób świadomy i odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy.
5. Dysponować elementarną wiedzą dotyczącą rozumienia podstawowych pojęć plastycznych takich jak: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe.
6. W sposób zadowalający posługuje się warsztatem artysty świadomego nowych technik i technologi.
7. Planować i organizować zespołowe projekty artystyczne, także o charakterze interdyscyplinarnym.
8. Rozpoznawać i definiować wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.
9. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i teorii kultury ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i estetyki.
10. Posiadać wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego.
11. Posiadać wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, Internet), ich analizowania i interpretowania we właściwy sposób.
12. Posiadać elementarną wiedzę dotyczącą aspektów prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
13. W zakresie ekspresji artystycznej samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
14. W sposób świadomy i kreatywny stosuje tradycyjne lub nowatorskie środki obrazowania plastycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość integracji różnorodnych możliwości twórczej wypowiedzi w celu tworzenia nowych wartości.
15. W zakresie umiejętności werbalnych potrafi formułować własne opinie i wyciągać trafnych wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych.
16. W oparciu o wiedzę i doświadczenie podejmuje dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności.
17. Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
18. W zakresie publicznych prezentacji w sposób świadomy i odpowiedzialny organizuje
i przeprowadza publiczne wystąpienie dotyczące twórczości własnej, jak też i prezentujące dokonania innych artystów zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.
19. Posiada umiejętność tworzenia rozszerzonych prezentacji w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.

Absolwent powinien:
1. Posiadać wiedzę dotyczącą teorii, techniki i technologii malarstwa oraz pokrewnychn dyscyplin z obszaru sztuk wizualnych w celu realizacji własnych projektów artystycznych.
2. Posiadać wiedzę dotyczącą nowych zjawisk w sztuce oraz potrafić nawiązać z nią dialog.
3. Dzięki pracy indywidualnej i własnym analizom osiągać gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.
4. Posiadać wiedzę na temat historycznego kontekstu sztuki i jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dziejów sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii wraz z estetyką i antropologią kultury i kontekstem społecznym.
5. Dysponować wiedzą dotyczącą rozumienia podstawowych i i zaawansowanych pojęć plastycznych takich jak: piękno, estetyka, kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe.
6. Wykazywać zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego, a także potrafić wykorzystywać tę wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego.
7. Posiadać znajomość lektur odnoszących się do własnej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych.
8. Posiadać wiedzę dotyczącą różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności.
9. Posiadać wiedzę dotyczącą aspektów prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej, oraz innych prawnych aspektów wykonywania zawodu artysty multimedialnego i intermedialnego.

Absolwent powinien być zdolny do:
1. Kierowania się zasadami etyki a także podejmowania w zorganizowany i w pełni samodzielny sposób nowych zadań i działań twórczych i kulturotwórczych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.
2. W oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności samodzielnie i w sposób świadomy podejmuje prace artystyczne, a także zbiera, analizuje i w konsekwencji wykorzystuje skomplikowane informacje w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia.
3. Funkcjonuje jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.
4. Definiuje i wyraża własne sądy na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne.
5. W sposób odpowiedzialny i umiejętny organizuje warsztat metodyczno - twórczy niezbędny do realizacji zadania zespołowego.
6. Świadomie planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę, a także umiejętnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w procesie samokształcenia.
7. Adaptuje się do zmieniających się uwarunkowań społecznych, wykorzystując przy tym mechanizmy psychologiczne wspomagające jego działania w zakresie twórczości artystycznej i umiejętności negocjacji.
8. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
9. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.
10. Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych.
11. Wykorzystuje mechanizmy społeczne do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Prerekwizyty:
Duża jasna sala wyposażona w dodatkowe oświetlenie sztuczne, sztalugi do prezentacji prac, krzesła i stoły. Warunki do prezentacji ekranowych, możliwość zaciemnienia sali.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Posiadamy na wyposażeniu pracowni sprzęt audiowizualny stanowiący wystarczające uzupełnienie do prowadzenia zajęć. Także łącze internetowe umożliwiające transmisję z sieci.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9394