Katalog ECTS

Kreacja fotograficzna

Pedagog: dr hab. Tomasz Myjak

Pole Opis
Typ przedmiotu obieralny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie fotograficznej: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac fotograficznych, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.

2. Ćwiczenia (kreacyjne, studyjne, warsztatowe, laboratoryjne) - zajęcia grupowe lub indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu fotograficznego.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów na Wydziale Sztuki Mediów ASP.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy po II i III roku studiów licencjackich, dotyczący zajęć praktycznych ( ćwiczeń )

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac.
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu.
3. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia.
4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuka Mediów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do świadomego odbierania obrazów i samodzielnej pracy twórczej z wykorzystaniem fotografii. Student kończący edukację w pracowni powinien posiadać podstawową wiedzę o technice i technologii fotograficznej (znajomość aparatów, obiektywów, pojęcie czasu, przysłony, temperatury barwowej, czułości negatywu, zmiennych aparatu cyfrowego). Powinien też z łatwością odczytywać zdjęcia zarówno pod kątem technologii wykonania, jak też od strony estetyczno-semantycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. CyprianT. Fotografia – technika i technologia
2. Barthes R. Światło obrazu
3. Cotton C. Fotografia jako sztuka współczesna
4. Präkel D. Composition

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Sontag S. On photography
2. Hornung D. Kolor
3. Hockney D. Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów
4. Kuspit D. Koniec Sztuki

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U04 dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

K_U07 jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania
dla mediów.

K_U09 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

K_U10 rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_U11 w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.

K_U12 wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.

K_W04 elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;

K_W03 elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku;

K_W01 podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W05 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;

K_K01 podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
K_K02
funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
K_K03
świadomego posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziejów sztuki i kultury;
K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
K_K07
gromadzenia, analizowania i w świadomego interpretowania potrzebnych informacji dotyczących dziejów sztuki dawnej i współczesnej oraz kultury;
K_K08
teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych;

K_W01
podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, działań
przestrzennych, działań performatywnych, środowisk 3D, intermediów, mulWmediów,
niezbędnych do rozwiązywania zagadnień związanych ze sztuką mediów;

K_W03
elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik
fotograficznych, wideo, animacji, inscenizacji, oświetlenia planu zdjęciowego,
środowisk 3D, komunikacji wizualnej, mulWmediów i intermediów oraz zagadnień
związanych z rejestracją i edycją dźwięku;

K_U01

samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne w zakresie mulWmediów
i intermediów, w oparciu o indywidualne twórcze motywacje i inspiracje; 


K_U02
podejmować i realizować zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań
przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji
wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych;

K_U03 w sposób odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się
przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na kursie teoretycznym;

 

K_U05
samodzielnie posługiwać się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki
mediów i ciągle rozwijać swoje umiejętności warsztatowe przy realizacji zadań
wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych
z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych;

K_K02
funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny oraz
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań
twórczych, a także definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane
z kulturą i sztuką;

K_K03
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym twórczym
i elastycznym myśleniem, umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz
formułowaniem krytycznej argumentacji

 

K_K05
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej
społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią
z zakresu studiowanej specjalizacji;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Aparat fotograficzny.
Studio fotograficzne.
Komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9397