Katalog ECTS

Dokument wideo

Pedagog: dr Tomas Rafa

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład
2. Ćwiczenia warsztatowe
3. Ćwiczenia kreacyjne
4. Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Zaliczony I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena zawartości informacyjnej obrazów
2. Ocena estetyki obrazów wideo
3. Ocena spójności formy i treści
4. Ocena umiejętności budowy struktury obrazu

 

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest nabycie umiejętności praktycznych pracy z kamerą lub aparatem cyfrowym o tematyce społecznej. Student ma uzyskać własny sposób tworzenia samodzielnych filmowych interpretacji rzeczywistości w przestrzeni publicznej.

 

1. Podstawy pracy z kamerą video lub aparatem cyfrowym
2. Podstawy krótkich form reportażowych i dokumentalnych
3. Zasady budowania narracji wideo
4. Sprawność pracy z kamerą wideo w przestrzeni publicznej
5. Konstrukcja punktu widzenia w przekaże wideo
6. Zasady użytkowania materiałów wideo online.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. [K_U02] podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.; P6S_UW
2. [K_U03] w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.; P6S_UW, P6S_UO
3. [K_U10] rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.; P6S_UW, P6S_UK

1. [K_W01] podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną; P6S_WG
2. [K_W03] elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku; P6S_WG
3. [K_W04] elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe; P6S_WG
4. [K_W06] podstawowy zakres lektur odnoszących się do własnej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych oraz orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym historii sztuki i teorii kultury, zarówno w odniesieniu do jej historii, jaki i współczesności; P6S_WG

1. [K_K01] podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji; P6S_KK, P6S_KO
2. [K_K05] umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych; P6S_KO, P6S_KR
3. [K_K06] podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy; P6S_KO, P6S_KR
4. [K_K13] podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy; P6S_KO, P6S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 2.5 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9402