Katalog ECTS

Obraz cyfrowy wideo

Pedagog: dr Piotr Kucia

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

zajęcia warsztatowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Zaliczony I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP. 2. Podstawowe umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Davinci Resolve. 3. Interesowanie się realizacją wideo. 4. Średnio zaawansowane umiejętności rejestracji sekwencji ujęć wideo.

Wymagania końcowe

1. Student obsługuje w stopniu zaawansowanym cyfrową rejestrację obrazu fotograficznego i filmowego. 2. Student obsługuje rejestrację z wykorzystaniem greenboxu/blueboxu. 3. Student rozróżnia rodzaje kamer filmowych i potrafi dobrać odpowiednią technologię do rejestracji działania twórczego. 4. Student obsługuje w stopniu zaawansowanym program Davinci Resolve do postprodukcji obrazu wideo. 5. Student posiada umiejętność opowiadania obrazem ruchomym. 6. Student posiada zaawansowany zakres umiejętności w obsłudze kamer wideo, komponowania kadru i planowaniu realizacji skomplikowanych sekwencji ujęć.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Aktywny udział w zajęciach. 2. Systematyczność wykonywanych prac praktycznych. 3. Ocena umiejętności zastosowania techniki do realizacji pracy twórczej. 4. Niekonsultowana praca nie jest brana pod uwagę podczas zaliczenia. 5. Pozytywne zaliczenie semestru zimowego i letniego na podstawie zaliczenia wszystkich zadań praktycznych. 6. Skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów: Ocena dostateczna – student zrealizował wszystkie zadane tematy w stopniu podstawowym, oraz zaliczył test Davinci Resolve na poziomie 50% Ocena dobra – student zrealizował wszystkie tematy, realizacja zadań wykraczała poza podstawowe umiejętności studenta 2 roku, oraz zaliczył test Davinci Resolve na poziomie 76% Ocena bardzo dobra – student zrealizował wszystkie tematy, realizacja zadań znacząco wyróżniała się na tle innych prac praktycznych, zakres umiejętności wykraczały znacząco poza wiedzę przedstawioną na wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczył test Davinci Resolve na poziomie 84%.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia z Obrazu cyfrowego wideo mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji zdań twórczych z wykorzystaniem zaawansowanych technik wideo. Studenci zdobywają umiejętność opowiadania historii w kilkunastu ujęciach, zapoznają się z możliwościami oświetlenia planu zdjęciowego na potrzeby działań z wirtualną rzeczywistością lub CGI. Ćwiczenia warsztatowe wpływają na doskonalenie studenta w praktycznym zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia, kamer wideo do przekazanie własnych treści poprzez wykreowany obraz wideo.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011. 2. Brown Blain, Światło w filmie, przeł. Karolina Kosecka, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009 (i wydania późniejsze). 3. Burum Stephen H., American Cinematographer Manual (każde dostępne wydanie). 4. Keith Jack, Video Demystified A Handbook For The Digital Engineer, Newnes 2007 (5th edition). 5. Kennel Glenn, Color and Mastering For Digital Cinema, Taylor&Francis Ltd., Abingdon 2006. 6. Kompendium terminologii filmowej, oprac. Wit Dąbal i Piotr Andrejew, wydawnictwo Aeroscope – „Sadyba”, Warszawa 2005. 7. Stump David, ASC. Digital Cinametography. Fundamentals, Tools, Techniques and Workflows, Focal Press, London 2014. 8. Dion Scoppettuolo, Paul Sacone, The Definitive Guide to DaVinci Resolve 15: Editing, Color, Audio, and Effects (The Blackmagic Design Learning Series), Blackmagicdesign 2018.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

brak

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje. 

K_U02 Podejmuje i realizuje zadania z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych. 

K_U03 W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.

K_U04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. 

K_U05 Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych. 

K_U06 Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych. 

K_U07 Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania dla mediów. 

K_U08 Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu. 9. Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii wideo, dźwięku, intermediów, multimediów, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu cyfrowych technik wideo oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku. 

K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.

K_K02 Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych. 

K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych.

K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy. 

K_K08 Teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych. 

K_K10 Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej. 

K_K03 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.   

K_K13 Podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy.

K_K14 Wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 2.5 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9403