Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr hab. Tomasz Myjak

Pole Opis
Typ przedmiotu obieralny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie fotograficznej: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac fotograficznych, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony II rok studiów na Wydziale Sztuki Mediów ASP.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy po II i III roku studiów licencjackich, dotyczący zajęć praktycznych ( ćwiczeń )

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac.
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu.
3. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia.
4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuka Mediów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do świadomego odbierania obrazów i samodzielnej pracy twórczej z wykorzystaniem fotografii. Student kończący edukację w pracowni powinien posiadać podstawową wiedzę o technice i technologii fotograficznej (znajomość aparatów, obiektywów, pojęcie czasu, przysłony, temperatury barwowej, czułości negatywu, zmiennych aparatu cyfrowego). Powinien też z łatwością odczytywać zdjęcia zarówno pod kątem technologii wykonania, jak też od strony estetyczno-semantycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. CyprianT. Fotografia – technika i technologia
2. Barthes R. Światło obrazu
3. Cotton C. Fotografia jako sztuka współczesna
4. Präkel D. Composition

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Sontag S. On photography
2. Hornung D. Kolor
3. Hockney D. Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów
4. Kuspit D. Koniec Sztuki

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U04 dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

K_U07 jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania
dla mediów.

K_U09 dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

K_U10 rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_U11 w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.

K_U12 wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.

K_W04 elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;

K_W03 elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku;

K_W01 podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

K_W05 wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;

K_K01 podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
K_K02
funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;
K_K03
świadomego posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziejów sztuki i kultury;
K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
K_K07
gromadzenia, analizowania i w świadomego interpretowania potrzebnych informacji dotyczących dziejów sztuki dawnej i współczesnej oraz kultury;
K_K08
teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Aparat fotograficzny.
Studio fotograficzne.
Komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.5 d 15 4 15h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9411