Katalog ECTS

Seminarium dyplomowe

Pedagog: dr Paula Jaszczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Seminarium dyplomowe pracy licencjackiej.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1.      Zajęcia seminaryjne,

2.      Praca indywidualna,

3.      Autoprezentacje studentów,

4.      Dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna projektów przygotowująca studentów do obrony licencjackiej pracy dyplomowej.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony pozytywnie II rok studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

1.      Zdany egzamin zamykający proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze.

2.      Przygotowanie licencjackiej pracy artystycznej wraz z analitycznym opisem dzieła. Obrona licencjackiej pracy dyplomowej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1.      Ocena poziomu wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy.

2.      Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.

3.      Systematyczność i postępy w realizacji licencjackiej pracy dyplomowej.

4.      Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

 

Praca licencjacka.

Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kształcenie odbywa się poprzez zajęcia seminaryjne mające przede wszystkim charakter indywidualnych konsultacji przygotowywanej pracy dyplomowej. Student pod merytoryczną opieką promotora samodzielnie realizuje praktyczną pracę artystyczną, do której zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Forma pracy praktycznej zależna jest od tematu i charakteru realizacji. W procesie kształcenia student pogłębia wiedzę w zakresie wybranej przez siebie specjalności dyplomowej, wypracowuje umiejętność doboru określonej techniki i formy prezentacji swojej artystycznej pracy dyplomowej. Student zapoznaje się również z merytorycznymi i technicznymi wymogami dotyczącymi analitycznego opisu dzieła.

Program nauczania ma na celu gruntowne przygotowanie studenta do obrony licencjackiej pracy dyplomowej. Student poprzez wymianę opinii, autorefleksję nad własną twórczością artystyczną, krytyczną lekturę i analizę literatury odnoszącej się do wybranej specjalności nabywa i rozwija umiejętności oraz wiedzę niezbędne w trakcie obrony dyplomu.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Indywidualnie dobrana do projektu (pracy licencjackiej).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

-K_U01. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

- K_U02. Podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

- K_U03. W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.

- K_U04. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

- K_U05. Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.

- K_U07 Jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania
dla mediów.

- K_U09. Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

- K_U10 Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

- K_U11. W sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.

- K_U12  Wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.

- K_U14 Organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.

- K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku.

- K_W04 Elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe.

- K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.

- K_W06 Podstawowy zakres lektur odnoszących się do własnej specjalności i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych oraz orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym historii sztuki i teorii kultury, zarówno w odniesieniu do jej historii, jaki i współczesności.

- K_W07 Podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i teorii kultury ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i estetyki.

- K_W10 Rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania.

- K_W11 Podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym.

- K_W12 Elementarne zagadnienia dotyczące aspektów prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

- K_K02 Jest gotów do funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych.

- K_K04 Definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej.

- K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

- K_K08 Teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.

- K_K10 Przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej.

- K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.

- K_K13 Podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy;

- K_K14 Wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej.

- K_K15 Po zdanym egzaminie zamykającym proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze jest zdolny do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- Komputer

- Rzutnik i ekran.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.5 d 15 4 15h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9413