Katalog ECTS

Pracownia gościnna

Pedagog: dr Anna Konik

Pole Opis
Typ przedmiotu Autorska pracownia gościnna (do wyboru)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konsultacje indywidualne i grupowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Obserwacje w "terenie" indywidualne i grupowe

Działania interdyscyplinarne

Spotkania z zaproszonymi gośćmi

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Od studentów wymaga się znajomości montażu (np. Adobe Premier, Final Cut lub DaVinci Resolve),

zapisu dżwięku, obrazu, czy obsługi kamery. Ważnym elementem jest również umiejetność kreatywnego

interpretowania tematów, prowadzenia obserwacji fotograficznych czy w formie szkiców filmowych,

pisania krótkich autorskich tekstów oraz praca w zespole.

 

Wymagania końcowe

W celu uzyskania zaliczenia końcowego konieczne jest uczestniczenie w zajęciach, spotkaniach w terenie

oraz wykonanie indywidualnego projektu końcowego, jak i grupowego. Podstawą zaliczenia będą również tworzone

indywidualne archiwa, dokumentujące proces pracy nad projektem. Powinny one obejmowac dokumentację zdjęciową,

teksty, notatki, opisy spotkań w terenie, szkice filmowe itd.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie zostanie udzielone na podstawie obecności, aktywności i końcowej prezentacji

projektu oraz archiwum jego ewaluacji. Praca zaliczeniowa będzie oceniana także na podstwaie

wartości artystycznej czyli umiejętnosci łaczenia różnych gatunków filmowych, artystycznych z obszaru

sztuki video, instalacji video, animacji, działań z i w przestrzeni itd. Program pracowni autorskiej kładzie

nacisk na tworzenie prac artystycznie nieskrępowanych, eksperymentalnych i interdyscyplinarnych.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Specyfikę narracji video-instalacji określa ruchomy obserwator, to odróżnia

video-instalację zarówno od kina, jak i od wideo mono-kanałowego. Obserwator przechadzając

się w video-instalacji tworzy własne narracje zawierające zarówno impresje z obserwacji

video-projekcji, jak i z współdziałania w przestrzeni.

Opowiadanie różnych historii jest częścią każdego dnia, to podstawowy sposób komunikacji.

By zrozumiec swiat opisujemy zdarzenia, zapamiętane obrazy, opisujemy zapachy, przedmioty,

słyszymy dżwięki i to tak zatrzymujemy przeszłość, relacjonujemy terażniejszość, wybiegamy

w przyszłość. Jest jednak pewna różnica, kiedy werbalne opowiadanie przyjmuje formę zapisu

video czy filmu artystycznego.

Głównym założeniem autorskiej pracowni goscinnej w roku akademickim 2019/2020, w oparciu

o moją praktykę artystyczną z obszaru szeroko rozumianej video instalacji, filmu artystycznego,

sztuki wchodzącej w obszar spolecznyw oparciu, będzie badanie różnych fenomenów narracji.

To one pozwalają nam opowiadać o rzeczach realnych lub zjawiskowych (...). Krokiem następnym

będzie oderwanie narracji od naturalnego srodowiska, po to, aby póżniej dokonać dużo

intensywniejszego powrotu poprzez użycie interpretacji, miejsca i ruchomego montażu,

którego dokona widz. Jego ruch, wrażliwość, osobiste doświadczenie domyka cały proces

intesyfikowania narracji, przez dopełnienie lub dekonstrukcję.

Semestr w pracowni wizytującej rozpocznie się prezentacją prac studentów, opisem

ich poszukiwań, zainteresowań.

Program zbudowany z serii indywidualnych projektow o tytule „Osiem dni tygodnia” stworzy

zbiorowy film artystyczny (jedno- lub wielokanałowy).

Obszarem pracy w pracowni będzie silny akcent ludzki i społeczny. Główną materią będzie człowiek,

jego odczuwanie, emocje, pragnienia, zamknięty wewnetrzny świat, i to, co dla innych jest niewidzialne

czy niezauważalne. Dochodzenie do innego, opiera się na wrażliwości w obcowaniu z człowiekiem, dlatego

kamera w tym wypadku, nie powinna być tylko technicznym narzędziem prowokującym i obsererujacym,

ale pełna pokory i empatii.

Istotą doświadczenia pracy z video instalacją jest świadome usytuowanie video w przestrzeni: sali wystawowej,

pracowni, przestrzeni miejskiej... Osadzenie projekcji w miejscu, czyni z niej dodatkowe ciało przestrzenne,

które można obejść lub w które można rownież wejść. Przestrzeń jest koherętną częścią każdej historii,

dlatego cały proces i jej laboratoryjne poszukiwanie będzie ważnym elementem zamykającym program

pracowni autorskiej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

udzial w otwarciach wystaw, spotkaniach z artystami, wykladach goscinnych

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych

Podstawy edycji obrazu cyfrowego

Dźwięk – rejestracja i edycja

Działania przestrzenne

Koncepcje artystyczne

Koncepcja obrazu

Obraz cyfrowy wideo

Relacje czasoprzestrzenne

Dokument wideo

Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni

Plener

Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych

Podstawy edycji obrazu cyfrowego

Dźwięk – rejestracja i edycja

Działania przestrzenne

Koncepcje artystyczne

Koncepcja obrazu

Obraz cyfrowy wideo

Relacje czasoprzestrzenne

Dokument wideo

Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni

Plener

Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych

Podstawy edycji obrazu cyfrowego

Dźwięk – rejestracja i edycja

Działania przestrzenne

Koncepcje artystyczne

Koncepcja obrazu

Obraz cyfrowy wideo

Relacje czasoprzestrzenne

Dokument wideo

Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni

Plener

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Obsługa kamery, edycja obrazu, dżwięku, podstawy kreatywnego pisania.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 60 3 ćw. 60h
ćw. [zal.]
Sztuka Mediów s.5 d 60 3 ćw. 60h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9418