Katalog ECTS

Podstawy inscenizacji

Pedagog: dr Paulina Czernek-Banecka

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

 

ćwiczenia kreacyjne

projekty indywidualne

korekty indywidualne

konwersatorium

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.

Wymagania końcowe

Zaliczenie I i II semestru I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
  1. Aktywny udział w zajęciach.
  2. Wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń.
  3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo wybranego ćwiczenia.
  4. Skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W trakcie realizacji autorskich projektów w pracowni studenci rozwijają podejście badawcze do teatru, rozumianego jako medium twórczości i poznają jego podstawowe, istotne cechy. Zdobywają umiejętność tworzenia narracji i kształtowania znaczeń za pomocą budowania okoliczności przestrzennych oraz uczą się specyfiki mediów, składających się na język teatru. Zapoznają się z możliwościami oświetlenia scenicznego i sprzętu nagłośnieniowego, dostępnego w pracowni. Wykonywane w pracowni ćwiczenia, mające formę etiud teatralnych, wpływają na doskonalenie sposobów uruchomiania intuicji, zdolności kreacyjnych, pamięci i doświadczeń życiowych jako narzędzi twórczości oraz kształtują indywidualny język wypowiedzi. Ponadto pogłębiają świadomość własnego kręgu wyznawanych wartości etycznych i estetycznych oraz znajomość własnej osobowości twórczej. Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do świadomego samorozwoju jako człowieka i artysty oraz do podjęcia w przyszłości samodzielnej pracy twórczej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Historia Teatru John Russsell Brown, PWN, Warszawa 2007
Dzieje Teatru Allardyce Nicoll, PIW, Warszawa 1977
Dzieje Dramatu Tom I i II Allardyce Nicoll, PIW, Warszawa 1983
Ruchomy Punkt Peter Brook, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i poszukiwań teatralno-kulturowych, Poznań-Wrocław 2004
Druga reforma teatru? Kazimierz Braun, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1979
Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie Max Keller, LTT, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Czasopisma poświęcone tematyce teatralnej:

"Didaskalia. Gazeta Teatralna"

"Teatr"

"Scena"

"Dance Europe"

"The Scenographer"

Nagrania pozwalające zapoznać się z dziełami muzyki klasycznej i każdej innej mogącej stanowić wsparcie w procesie twórczym studentów.

Nagrania filmów, które stanowią dorobek w zakresie sztuki filmowej.

Wszystkie źródła, które w ocenie studenta mogą wzbogacić jego świadomość, wyobraźnię lub w każdej innej postaci wspomóc rozwój jego osobowości.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 samodzielnie realizuje autorskie etiudy teatralne w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje

K_U04 dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów

K_U05 posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych

K_U06 jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych

K_U010 rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem

 

K_W01 podstawy technologii i rozwiązań technicznych związanych z pracą na scenie niezbędne do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych ze sztuką inscenizacji

K_W03 elementarne pojęcia z zakresu podstaw inscenizacji

K_W06 podstawowy zakres lektur z dziedziny inscenizacji i szeroko pojmowanych kontekstów sztuk pięknych

K_K01 podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji

K_K02 funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolny do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych

K_K05 umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych

K_K06 podejmowanie samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy

K_K11 realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

wyciemniona przestrzeń
konstrukcja do zawieszenia aparatów oświetleniowych
statywy
różnego typu aparaty oświetleniowe
filtry oświetleniowe
konsoleta do obsługi oświetlenia
sprzęt do odtwarzania muzyki
sprzęt nagłośnieniwy
projektor
komputer
cyrkulator powietrza
drabina
odkurzacz
stół
krzesła

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9451