Katalog ECTS

Oświetlenie planu i postprodukcja obrazu cyfrowego

Pedagog: dr Piotr Kucia

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy, obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład, 2. Ćwiczenia warsztatowe, 3. Ćwiczenia kreacyjne.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.

Wymagania końcowe

1. Student obsługuje w stopniu podstawowym sprzęt do cyfrowej rejestracji obrazu fotograficznego i filmowego. 2. Student rozróżnia systemy zapisu obrazu cyfrowego. 3. Student rozróżnia rodzaje lamp filmowych. 4. Student obsługuje w stopniu podstawowym program Davinci Resolve do postprodukcji obrazu wideo. 5. Student posiada przygotowanie do opowiadania obrazem ruchomym kilkoma ujęciami. 6. Student posiada podstawowy zakres umiejętności w obsłudze kamer wideo, komponowania kadru i planowaniu realizacji kolejnych ujęć. 7. Zaliczony komisyjny przegląd prac i zdany egzamin po I i II semestrze I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Aktywny udział w zajęciach. 2. Systematyczność wykonywanych prac praktycznych. 3. Pozytywne zaliczenie kolokwium z wiedzy na temat obrazu cyfrowego (1 semestr). 4. Ocena umiejętności zastosowania techniki do realizacji pracy twórczej. 5. Niekonsultowana praca nie jest brana pod uwagę podczas zaliczenia. 6. Pozytywne zaliczenie semestru zimowego na podstawie zaliczenia wszystkich zadań praktycznych oraz kolokwium oraz na obecności na zajęciach. Nieusprawiedliwione 3 nieobecności skutkują niezaliczeniem semestru. 7. Skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów: Ocena dostateczna – student zrealizował wszystkie zadane tematy spełniając wymagane kryteria dotyczące kompozycji, ekspozycji i światła bez ciekawego podejścia do tematu i realizacji. Ocena dobra – student zrealizował wszystkie tematy, realizacja zadań wykraczała poza podstawowe umiejętności studenta I roku. Ocena bardzo dobra – student zrealizował wszystkie tematy, realizacja zadań znacząco wyróżniała się na tle innych prac praktycznych, zakres umiejętności wykraczał poza przedstawioną wiedzę na wykładach i ćwiczeniach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia z Oświetlenia planu i postprodukcji obrazu cyfrowego mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji zdań twórczych z wykorzystaniem fotografii cyfrowej oraz wideo. Studenci zdobywają umiejętność opowiadania historii w kilku ujęciach, zapoznają się z możliwościami oświetlenia planu zdjęciowego. Ćwiczenia warsztatowe wpływają na doskonalenie umiejętności studenta w praktycznym zastosowaniu lamp filmowych, aparatów cyfrowych i kamer wideo do przekazania własnych treści poprzez wykreowany obraz statyczny i ruchomy

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011. 2. Brown Blain, Światło w filmie, przeł. Karolina Kosecka, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009 (i wydania późniejsze). 3. Burum Stephen H., American Cinematographer Manual (każde dostępne wydanie). 4. Dziworski Bogdan, Łukaszewicz Jerzy, Kino oko. Warsztat operatora filmowego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 2006 (skrypt w obiegu wewn. ASP). 5. Kompendium terminologii filmowej, oprac. Wit Dąbal i Piotr Andrejew, wydawnictwo Aeroscope – „Sadyba”, Warszawa 2005. 6. Stump David, ASC. Digital Cinametography. Fundamentals, Tools, Techniques and Workflows, Focal Press, London 2014.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

brak

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_K01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje. 

K_K02 Podejmuje i realizuje zadania z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

K_K03 W sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła.

K_K04 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. 

K_K05 Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych. 

K_U07 Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku. 

K_U10 Rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.

K_W01  Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną. 

K_W03 Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo. 

K_W05 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.

K_K05 Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych. 

K_K06 Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

K_K11 Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią. 

K_K14 Posiada podstawową wiedzę na temat praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej w zakresie związanym z tematyką przedmiotu i stosuje ją w trakcie realizacji zadań.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9453