Katalog ECTS

Przestrzeń rysunku

Pedagog: dr hab. Anna Panek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy Kształcenie podstawowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia (projekty kreacyjne, studyjne, warsztatowe),
Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac,
Zaliczenia semestralne w formie przeglądów semestralnych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.
Znajomość technik rysunkowych i malarskich.

Wymagania końcowe

Zaliczenie po I i II semestrze I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w zajęciach.
2. Samodzielność myślenia objawiająca się w rozumieniu problemów.
3. Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.
4. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego.
5. Suma ocen cząstkowych z realizacji programu pracowni.
6. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
7. Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy o sztuce pod kątem odkrywania nowych możliwości i znaczeń rysunku. Student rozwija zdolności manualne, wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi, odpowiadającej wymogom współczesności.
Po dwóch semestrach edukacji związanej z realizacją tematów ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwanie, stwarzane jest pole do osobistej kreacji artystycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
Maria Rzepińska - Historia koloru, Arkady, Warszawa 2015.
Juhani Pallasmaa, Myśląca Dłoń, Instytut Architektury, Kraków 2015.
Oskar Hansen - Ku formie otwartej

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 Anda Rottenberg - PRZE -CIĄG Teksty o sztuce polskiej lat 80.
 Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945 – 2005.
 Władysław Strzemiński - Teoria widzenia.
 Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, Aletheia, Warszawa 2013.
 Adolf von Hildebrand, Problemy formy w sztukach plastycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01-samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U03
w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła. P6S_UW P6S_UO

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. P6S_UW

K_W02-podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej;

K_W04-elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;

K_W05-wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;

K_K01- podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;P6S_KK P6S_KO

K_K03-świadomego posługiwania się fachową terminologią z zakresu dziejów sztuki i kultury; P6S_KR

K_K04-definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej; P6S_KO

K_K09- swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury;P6S_KK, P6S_KO
K_K10-przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej; P6S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przestrzeń studyjna, sztalugi, monitor i komputer, stoły i krzesła.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9455