Katalog ECTS

Podstawy języka wizualnego

Pedagog: dr Maryna Tomaszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie podstawowe.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład (kursowy, konwersatoryjny, monograficzny) – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści / prelekcji o charakterze autorskim. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) – zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinie projektowania. Korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP.

Wymagania końcowe

1. Obecność na zajęciach.
2. Praca indywidualna.
3. Praca zespołowa.
4. Oddanie wszystkich prac w formie drukowanej i cyfrowej.
5. Zaliczenie I i II semestru I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena pracy w grupie.
2. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
3. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
4. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
5. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe.
Program nauczania koncentruje się wokół wypowiedzi za pomocą obrazu. Język wizualny to podstawa komunikacji. Symbolizm, metafora, znak są natomiast formami werbalizacji myśli. Zajęcia mają za zadanie otworzyć studentów do wypowiedzi formami wizualnymi tak, aby były one uniwersalne i zrozumiałe nie tylko dla nich, ale także dla szerszej publiczności. Studenci poprzez proste zadania bazujące na małych formach wypowiedzi (kolaż, szkic, rysunek, znak graficzny) będą uczyć się, czym jest narracja, linearność, skala, orientacja, proporcja – jak wypowiadać się obrazem.

Zagadnienia programowe.
Program nauczania koncentruje się na badaniu języka wizualnego jako przestrzeni współczesnej sztuki, praktyki artystycznej i komunikacji. Język wizualny to podstawa komunikacji artysty. Projekty i ćwiczenia mają za zadanie otworzyć studentów na wypowiedzi obrazem – symboliczne, skondensowane, metaforyczne – poszukiwania twórcze, w których treść i sposób przedstawienia są równoważne. Po zakończeniu zajęć studenci posiadają szeroką wiedzę na temat posługiwania się językiem wizualnym, będą więc mogli samodzielnie rozwijać swoje formy ekspresji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02_podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

 

K_U04_dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

 

K_U05_posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.

 

K_U06_jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki,  oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.

 

K_U09_dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.

K_W02_podstawy teorii, technik i technologii rysunku, grafiki, kolażu w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej;

 

K_W04_elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja otwarta, znak, symbol;

 

K_W10_rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania;

K_K01_podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;

 

K_K02_funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych;

 

K_K05_umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;

 

K_K06_podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;

 

K_K11_realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer z oprogramowaniem Adobe Design Standard: Illustrator, Photoshop, InDesign.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9456