Katalog ECTS

Podstawy edycji obrazu cyfrowego

Pedagog: mgr Ewa Duplikat Łuczak

Pole Opis
Typ przedmiotu Podstawowy obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia warsztatowe, wykłady.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów.

Wymagania końcowe

Pozytywnie zaliczony I oraz II semestr I roku studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Obecność na zajęciach.
Zaangażowanie studenta podczas zajęć.
Realizacja zadań w terminie.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Student posiada wiedzę z zakresu obsługi podstawowych narzędzi w programach Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PremierePro. Jest zatem w stanie odpowiednio zaimportować
plik cyfrowy do danego programu, umożliwiającego osiągniecie pożądanego efektu, poddać go
podstawowej postprodukcji oraz wyeksportować. Efektem końcowym jest zrealizowane przez
studenta portfolio w formie przeznaczonej do druku, cyfrowej oraz filmowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

nie dotyczy

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1) Adobe Illustrator CS6 / CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2013.
2) Adobe Photoshop CS6 / CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2013.
3) Adobe Premiere CS6 / CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2013.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
1. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie
multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
2. Podejmuje i realizuje zadania z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej,
obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

3. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
4. Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji
zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z
uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
5. Posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w
zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku.

Absolwent zna i rozumie:
1. Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów,
multimediów, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną
dyscypliną artystyczną.
2. Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i
wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku.
3. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania
sztuki.

Absolwent jest gotów do:
1. Umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do
realizacji zadań zespołowych.
2. Realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej
społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu
studiowanego przedmiotu.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa wyposażona w komputery (min. 15 szt. – ½ studentów – 1 grupa) z pełnym pakietem Adobe – min. CS6.
Projektor + kabel HDMI.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9457