Katalog ECTS

Kreatywne wykorzystanie narzędzi audiowizualnych

Pedagog: dr Piotr Kucia

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy, kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, konwersatorium, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia kreacyjne, ćwiczenia plenerowe, projekt indywidualny, projekt zespołowy.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Wskazana znajomość narzędzi multimedialnych (aparat cyfrowy, kamera, rejestrator dźwięku, programy montażowe, programy graficzne).

Wymagania końcowe

Uzyskanie pozytywnego zaliczenia z przedmiotu po I semestrze studiów I stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie prac  fotograficznych oraz zaliczenie Kolokwium.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu naukę świadomości i umiejętności studenta w zakresie korzystania z narzędzi audiowizualnych w zakresie realizacji własnego zamysłu artystycznego. Studenci uczą się także dobierania odpowiednich środków i narzędzi do jak najlepszego oddania idei utworu. Ważnym elementem zajęć jest wypracowanie umiejętności pracy zespołowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Arijon Daniel, Gramatyka języka filmowego, przeł. Feliks Forbert-Kaniewski, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011. 2. Brown Blain, Światło w filmie, przeł. Karolina Kosecka, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009 (i wydania późniejsze). 3. Burum Stephen H., American Cinematographer Manual (każde dostępne wydanie). 4. Dziworski Bogdan, Łukaszewicz Jerzy, Kino oko. Warsztat operatora filmowego, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 2006 (skrypt w obiegu wewn. ASP). 5. Kompendium terminologii filmowej, oprac. Wit Dąbal i Piotr Andrejew, wydawnictwo Aeroscope – „Sadyba”, Warszawa 2005. 6. Stump David, ASC. Digital Cinametography. Fundamentals, Tools, Techniques and Workflows, Focal Press, London 2014.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

brak 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U05 W sposób odpowiedzialny korzysta z technologii fotografii i wideo do realizacji własnych koncepcji artystycznych, wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy, dotyczącej elementów dzieła.

K_U07 Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. 

K_U12 Wykazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.

K_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii oraz techniki i technologii fotografii, wideo, niezbędną do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną. 

K_U03 Dysponuje elementarną wiedzą w zakresie technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo. 

K_W05 Rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki.

K_K04 Definiuje własne sądy i przemyślenia na tematy związane z kulturą i sztuką, umie je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej. 

K_K08 Jest przygotowany do teoretycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych.

K_K11 Podczas realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikuje się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności,

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. urządzenie rejestrujące obraz full HD (1920 x 1080, 25 FPS), 2. urządzenie rejestrujące dźwięk, 3. komputery z oprogramowaniem Davinci Resolve , Photoshop. 4. Studio z oświetleniem filmowym do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 o 15 1 ćw. 15h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9458