Katalog ECTS

Fotografia

Pedagog: Roman Stasiuk, mgr Piotr Zambrzycki
Asystent/ci: mgr Konrad Stasiuk, Tymon Rizov-Ciechański

Pole Opis
Typ przedmiotu KW_3,KU_2,KU_3
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady i ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Brak

Wymagania końcowe

Praktyczne wykonywanie fotograficznych dokumentacji  konserwatorskich.

Zaliczenie dzieła.

Publiczna prezentacja prac artystycznych. Zaliczenie prac będących wynikiem ćwiczeń.

Dokumentacja fotograficzna konserwowanego obiektu zabytkowego

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu wraz z prezentacją wykonanych prac na planszach
Ocena aktywności na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opisać planowane działania związane z dokumentacją konserwatorską
Znać zasady wykonania prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej
Znać techniki dokumentacyjne

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Ignacy Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii.
Schemat dokumentacji konserwatorskiej
Ben Long, Fotografia cyfrowa.
Michael Langford, Fotografia od A do Z.
Adriana Jałowiecka, Fotografia. Podręcznik.
Szkoła Fotografowania National Geografic
Benno Wundshammer, Fotografia dla wszystkich.
Gerhard Teicher – Fototechnika.

POZYCJE ZNAJDUJĄ SIĘ W BIBLIOTECE PODRĘCZNEJ LABORATORIUM FOTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Opisać planowane działania związane z dokumentacją konserwatorską.
Znać zasady wykonania prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej.
Znać techniki dokumentacyjne.

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji.
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych.
Prezentować publicznie prace artystyczne.

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji.
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych.
Prezentować publicznie prace artystyczne.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Atelier fotograficzne, sprzęt fotograficzny, obiekty zabytkowe

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9470