Katalog ECTS

Identyfikacja i konserwacja fotografii - praktyka

Pedagog: dr hab. Izabela Zając
Asystent/ci: mgr Monika Supruniuk

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konserwatorium, relacja mistrz-uczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczenie I- III roku studiów o specjalizacji książki, grafiki i skóry zabytkowej

Wymagania końcowe

Samodzielne, według wskazań pedagogów, przeprowadzenie konserwacji i restauracji wybranego dzieła (starodruku), z zastosowaniem różnych metod konserwatorskich i restauratorskich.
Wykonanie badań specjalistycznych konserwowanego obiektu w ramach ćwiczeń,
we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych.
Dokumentowanie fotograficzne i opisowe przebiegu prac oraz wykonanie końcowej dokumentacji konserwatorskiej (wydruk komputerowy całości dokumentacji oraz wersja cyfrowa nagrana na płytę CD).


Kształcenie studenta oparte jest na realizacji indywidualnego projektu konserwatorskiego oryginalnego dzieła sztuki z zakresu przedmiotu. Wykonanie konserwacji i restauracji starego druku lub rękopisu o oprawie skórzanej lub pergaminowej z okładkami deskowymi lub tekturowymi (kompatywka) wyposażonymi w zapięcia metalowe lub skórzane lub wiązania .

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena technicznego oraz artystycznego poziomu wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich, wg. skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów - (zst.)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem historycznym, techniczno-technologicznym, przyczyn i rodzajów zniszczeń.
Nauka opracowania projektu i programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz realizacji założeń programowych projektu.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć:


1. czasopisma specjalistyczne tj."Notes Konserwatorski", Warszawa
2. Szirmai J.A., The archeology of Medieval Bookbinding, 1999
3. Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991
4. Sobucki W., Jeżewska E., Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów, Warszawa 2017
5. Sobucki W, Konserwacja papieru: zagadnienia chemiczne, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005
2. Gehin P. Jak czytać rękopis średniowieczny, Warszawa 2008
3. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960
4. Karabacek J., Arab Paper, Archetype Publications Ltd. 2001
5. Kite M., Thomson R., Conservation of Leather and related materials, 2006
6. Loveday H., Islamic Paper, A Study of the Ancient Craft 2001
7. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004
8. Zyska B. Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 1-4, Katowice 1993-1996


9. specjalistyczne czasopisma w j.polskim i obcym

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: absolwent potrafi
KU_03 wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.
KU_04 zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.
KU_05 przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.
KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.
KU_07 wykonać na wysokim poziomie artystycznym konieczne prace restauratorskie
w zakresie uzupełniania ubytków materii i formy artystycznej dzieła stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji
i ekspozycji.
KU_08 zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

-

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
KK_02 realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).
KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Cztery niezależne pomieszczenia. 3 pracownie do zajęć dydaktycznych (do zabiegów tzw.„suchych”), 1 pracownia ( do zabiegów tzw. „mokrych”).
2. Indywidualne stanowiska pracy dla każdego studenta (stół, krzesło).
3. Szafy wyposażone w narzędzia i materiały konserwatorskie np. (kauter, linie metalowe, noże, papiery czerpane i bibułki, skóry i pergaminy, chemikalia i media konserwatorskie).
4. Prasy introligatorskie różnego typu.
5. Maszyna do uzupełniania ubytków papieru masą papierową.
6. Kuwety.
7. Stoły niskociśnieniowe.
8. Suszarka do obiektów zabytkowych.
9. Filtr do oczyszczania wody.
10. Stół niskociśnieniowy z komorą do wilżenia.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.9 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9472