Katalog ECTS

Technologia malarstwa ściennego - praktyka

Pedagog: Kinga Lubarska, dr hab. Tytus Sawicki
Asystent/ci: mgr Katarzyna Beck

Pole Opis
Typ przedmiotu KU - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium (dialog dydaktyczny, dyskusja, korekty), projekt indywidualny, projekt zbiorowy.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony pozytywnie ósmy semestr studiów.

Wymagania końcowe

Wykonanie ćwiczeń z technik malarstwa ściennego i dekoracji ściennych (technika bizantyńska).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ćwiczenia oceniane są na podstawie przebiegu i rezultatu prac a także zaangażowania studenta w  wykonanie ćwiczenia. Oceniany jest projekt (barwny karton w skali 1:1) – 20% końcowej oceny, prawidłowość wykonania poszczególnych etapów powstawania dekoracji ściennej (np. przygotowanie narzutu, rysunek wstępny, podmalowanie itp.) oraz końcowy efekt estetyczny– 70% końcowej oceny oraz kreatywność w trakcie zajęć - 10% końcowej oceny.

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale od 2 do 5.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przekazanie studentowi wiedzy teoretycznej z zakresu historycznego rozwoju technik dekoracji ściennych.·      Przekazanie studentowi wiedzy z zakresu materiałów oraz sposobu ich użycia do wykonania poszczególnych technik.

·      Nauczenie umiejętności praktycznych – manualnych czynności potrzebnych do wykonania ćwiczeń z techniki malarstwa monumentalnego.

·      Wypracowanie umiejętności posługiwania się literaturą źródłową oraz formułowania myśli i prezentacji wybranych zagadnień z technik i technologii malarstwa ściennego.

·           Przygotowanie do zespołowej oraz samodzielnej pracy.

·           Wykonanie malowideł i dekoracji ściennych w różnych technikach stosowanych
w różnych okresach stylowych w sztuce.

·           Przekazywanie wiedzy o technikach i technologii malowideł ściennych oraz metodach badawczych identyfikujących rodzaj techniki oraz czas powstania polichromii
w obiekcie zabytkowym.

·           Wykorzystanie wiedzy z dziedziny technik i technologii wykonania dekoracji ściennych w konserwacji obiektów zabytkowych między innymi do wykonania rekonstrukcji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.      Cennini C., Rzecz o malarstwie, przekład Tyszkiewicz S., Ossolineum, Wrocław 1955

2.      Dionizjusz z Furny, Hermeneia, przekład Kania I., Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2003

3.      Mora P., Mora L., Philppot P. Conservation of Wall Paintings,  Butterworths 1984

4.      Sawicki T., Techniki zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego w XIX w., skrypt nr 16, ASP w Warszawie, 2002

5.      Sawicki T., Włoska technika a bianco di calce na przykładzie bielańskich fresków Michelangelo Palloniego, Ochrona Zabytków, nr 3, 1997, s. 239 - 249

6.      Stawicki S., Technika ściennych malowideł bizantyjsko- ruskich w: Ochrona Zabytków 1970 R.23 nr 4; 1971 R.24 nr 1

7.      Ślesiński W., Techniki malarskie - spoiwa mineralne,1983

8.      Ślesiński W. Techniki malarskie - spoiwa organiczne,1984

9.      Teofil Prezbiter, Diversarum Artium Schedula, przekład i opracowanie Kobielus S., Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1998

10.   Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekład Kumaniecki K., Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.      Dobrowolski W., Malarstwo etruskie, PIW, Warszawa 1979

2.      Hopliński J. Farby i spoiwa malarskie. Wrocław 1959, 1990

3.      Lipińska J., Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Wydawnictwa UW 1978

4.      Nowicka M., Malarstwo antyczne – zarys, Ossolineum, Wrocław 1985

5.      Sadurska A., Archeologia Starożytnego Rzymu – od epoki królów do schyłku republiki, PWN, Warszawa 1975, Archeologia Starożytnego Rzymu – okres cesarstw, PWN, Warszawa 1980

6.     Sawicki T., Malowane kościoły Północnej Mołdawii, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 7, No 1 – 2 /24 – 25/, 1996

7.     Sawicki T., Upadek techniki buon fresco w XIX w, Ochrona Zabytków, nr 4, 1994

8.     Slansky B. Technika malarska. T. 1. Wrocław 1960

9.      Stawicki S., Techniczne i technologiczne problemy ściennych malowideł bizantyńsko-ruskich w kościele zamkowym w Lublinie, w: Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24 – 26 kwietnia 1997 roku, Muzeum Lubelskie w Lublinie 1999

10.   Ślesiński W.. Warsztat artysty malarza z pierwszej połowy XIX wieku w: Ochrona Zabytków 1969 b.r. 4 s. 257 - 263

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

KU_09  posługiwać się różnymi technikami artystycznymi oraz wykonywać kopie dzieł sztuki (odpowiednio z ukończoną specjalizacją) zgodnie z kanonami danej epoki.

Student wie i rozumie

KW_11  technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Dwie sale, każda na ok. 10 studentów – do wykonywania ćwiczeń i wykładowa. Pierwsza z dostępem do ścian wyposażona w lekkie stabilne rusztowania, z bezpośrednim dostępem do bieżącej wody i zlewem, wyposażona w skrzynie drewnianą obitą blachą do ucierania zaprawy tynkarskiej, indywidualne szafki na narzędzia i szafy zbiorcze na materiały wraz z narzędziami. Ponadto wyposażona w krzesła, stołki, sztalugi i stojaki na podłoża przenośne, stabilne lampy z oświetleniem o odpowiednim spektrum. W sali wykładowej stanowisko pod komputer z dostępem do Internetu oraz bogatym oprogramowaniem m.in. do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych, z dyskiem zewnętrznym do archiwizacji danych. Aparat fotograficzny – lustrzanka cyfrowa i analogowa, lampy fotograficzne oraz drukarka cyfrowa. Rzutnik multimedialny skorelowany z laptopem do prezentacji cyfrowych.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.9 o 60 4 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9493