Katalog ECTS

Materiałoznawstwo (spoiwa mineralne, wypełniacze i procesy wietrzeniowe)

Pedagog: Anna Puchta

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej.

Wymagania końcowe

Pozytywnie zdany egzamin.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)


• Ocena dyskusji o problemach związanych z wykorzystywaniem spoiw: 10%.
• Ocena ustnego przekazywanie wiedzy, obserwacji i spostrzeżeń podczas prowadzonych zapytań: 10%.
• Ocena kolokwiów sprawdzających: 20%.
• Egzamin ustny: 60%.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

• Zrozumienie procesów dojrzewania spoiw mineralnych, przyswojenie ich właściwości.
• Zapoznanie się z wypełniaczami stosowanymi w zaprawach mineralnych, ich składem mineralnym, możliwymi zanieczyszczeniami, sposobami wiązania ze spoiwami.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Chemia ogólna i nieorganiczna. Adam Bielański, PWN. Warszawa 1970 rok.
• Podstawy chemii ogólnej. Tadeusz Penkala, PWN Warszawa 1982.
• Chemia materiałów budowlanych. Włodzimierz Skalmowski, Wyd. Arkady 1971.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Budownictwo ogólne, t. I, Materiały budowlane. Wacław Żenczykowski, Arkady 1976 rok.
• Wprowadzenie nauki o materiałach .A. G. Guy, PWN Warszawa 1977.
• Chemia cementu. Wiesław Kurdowski, PWN Warszawa 1991 rok.
• Mineralogia techniczna. Andrzej Szymański, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 1997 rok.
• Chemia w ekspertyzie i konserwacji zabytków z materiałów nieorganicznych. Janusz Lehmann, Bioz 1978 r. T.S.I.
• Badanie chemiczne nad odsoleniem kamienia. M. Kranz, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. t. 19 Warszawa 1967 rok.
• Przykłady zasolenia i odsolenia w zabytkach. Janusz Lehmann, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków t.19 Warszawa 1967 rok.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały
wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów,
badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien),
właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG,
fotografie UV, IR).

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury
różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.
KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody
nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.5 o 30 - w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9513