Katalog ECTS

Granice designu

Pedagog: dr Józef Mrozek, dr Magdalena Kochanowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, GTP (Grupa Treści podstawowych) - do wyboru z puli dostępnych seminariów
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Seminarium, dyskusje, prezentacje poglądów

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego na kierunku wzornictwo lub architektura i/lub portfolio artystyczne na poziomie odpowiadającym sylwetce absolwenta studiów I stopnia kierunku wzornictwo.

Wymagania końcowe

Aktywny udział w seminarium - obecność, przesłanie pytań do pięciu tekstów, udział w dyskusjach, praca w zespole i prezentacja jednego z tekstów,
złożenie pracy seminaryjnej na temat uzgodniony z wykładowcą z zakresu wzornictwa, architektury lub grafiki użytkowej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: 
- ocena prac seminaryjnych
- aktywny udział w zajęciach
- ocena oryginalności i poziomu merytorycznego udziału wystąpień
- ocena aktywności na zajęciach

Ewaluacja: maks. punktacja w semestrze 100 pkt

20 pkt - praca pisemna (zadanie indywidualne)
40 pkt - ocena merytoryczna wystawiana przez 
prowadzących za opracowanie tekstu (zadanie grupowe)
20 pkt - pytania przesłane do analizowanych tekstów 
(zadanie indywidualne): 2 pkt - przesłanie pytań / 1 pkt - przesłanie w uzgodnionym czasie / 2 pkt - jakość pytań i aktywność w czasie seminarium

20 pkt - wzajemna ewaluacja wewnątrz grupy

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem seminarium jest stworzenie dyskusyjnego forum umożliwiającego studentom zdobycie wiedzy oraz wymianę opinii na temat granic oddziaływania współczesnego designu oraz uwarunkowań kulturowych, społecznych, technicznych, środowiskowych, rynkowych i etycznych jakie spełniać musi współczesny design.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o wybrane teksty współczesnych teoretyków projektowania. Uczestnicy seminarium są podzieleni na 3-4 osobowe zespoły 
i każdy z nich otrzymuje jeden tekst do opracowania. Spotkania seminaryjne odbywają się we wskazanych terminach i trwają 120 min. Podczas każdej z sesji jeden zespół prezentuje tekst, a pozostali uczestnicy przygotowują pytania do dyskusji. Uzupełnieniem dyskusji mogą być fragmenty filmów, prezentacje i omówienia przykładów współczesnego projektowania.

Pierwsze zajęcia seminarium poświęcone są zasadom pisania teoretycznych prac dyplomowych. Aby sprawdzić opanowanie tych zasad studenci będą musieli przedstawić krótką pracę zawierającą odpowiednią bibliografię i prawidłowe przypisy.

Treści programowe nauczania:

1. Metodologia pisania pracy magisterskiej
2. Teksty - omówienie pięciu tekstów i dyskusja. 
Studenci na początku zajęć dzieleni są na sześć grup. Każda z grup musi opracować i przygotować do omówienia jeden tekst. Ponadto każdy student musi zapoznać się z każdym z sześciu tekstów i przed planowanymi zajęciami i przesłać przed zajęciami nie mniej niż dwa pytania (dotyczące omawianego tekstu)

Limit: 20 osób


Harmonogram 2019/20
Spotkania seminaryjne będą się odbywały w poniedziałki w poniższych datach w godz. 14.00 do 16.00.

14.10.2019 - pierwsze zajęcia: podział na grupy, omówienie programu, 
omówienie zasad pisania prac magisterskich
18.11.2019 - tekst 1
25.11.2019 - tekst 2
02.12.2019 - tekst 3
09.12.2019 - tekst 4
16.12.2019 - tekst 5
17.12.2019-10.01.2020 - czas na przygotowanie pracy seminaryjnej
13.01.2020-17.01.2020 - czas na ocenę prac seminaryjnych
20.01.2020 - ostatnie zajęcia: podsumowanie i zaliczenia

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Lista tekstów zmienia się co roku, przykładowe teksty:
Lars Dencik „Into the Era of Shifts: How everything gets designed an increasingly non-designed world”, 2004
Thomas Hylland Eriksen „Czas wolno i szybko płynący” - fragmenty książki Tyrania chwili, 2003
Jan Gehl „Projektowanie przestrzeni publicznej” - fragmenty książki Życie między budynkami, 2013
Victor Margolin „The Good Society Project: An Action Frame for the 21st Century (A lecture presented at the Cumulus Conference, Kalma, 2013)
Barbara Predan „Intervention of criticism into Practice” (A lecture presented at the Cumulus Conference, Oslo, 2013)
Paola Antonelli „Design and the Elastic Mind” (tekst z katalogu wystawy o tym samym tytule, MoMA, 2008)
Erling Bjögvinsson, Pelle Ehn, Per-Anders Hillgren „Design Things and Design Thinking:Contemporary Participatory Design Challenges” (Design Issues: Volume 28, Number 3 Summer 2012)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lista lektur dodatkowych zmienia się co roku

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. umie prowadzić dyskusje, weryfikować prezentowane opinie, a także analizować i interpretować sytuacje, w których pojawia się wzornictwo [K2_U11]
2. umie definiować te problemy, a także prezentować i bronić własnego zdania oraz dokonywać krytycznej oceny przedstawionych zagadnień. [K2_U11]
3. umie dokonać ewaluacji projektów designerskich na podstawie odpowiedniego zespołu kryteriów [K2_U11]
4. posługuje się podstawowym aparatem naukowym pozwalającym na pisanie prac teoretycznych na poziomie co najmniej magisterskim. [K2_U11, K2_U13]

1. posiada wiedzę pozwalającą mu na definiowanie zadań współczesnego designu, w tym jego uwikłania w kulturę i sztukę, gospodarkę, politykę, problematykę społeczną, obyczaje, modę, etc. [K2_W02, K2_W04]
2. zna uwarunkowania wynikające z tych dziedzin dla projektowania przedmiotów, przestrzeni i przekazów wizualnych. [K2_W08]
3. posiada znajomość pozycji projektanta, jego zadań i obowiązków (w tym etycznych) we współczesnym świecie. [K2_W09]
4. zna zasady pozwalające na napisanie podstawowej pracy naukowej (opatrzonej prawidłowymi przypisami i bibliografią) ukazującej problematykę wzornictwa w szerokim kontekście kulturowym, ekonomicznym, filozoficznym, etc. [K2_W10]

1. jest gotowy do dbałego, precyzyjnego i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi, jest otwarty na opinie innych oraz niezależny w omawianych sprawach [K2_K05]
2. jest zdolny do krytycznego podejścia do istniejących rozwiązań zaobserwowanego szerszego problemu kulturowego, społecznego, lub środowiskowego. [K2_K05]
3. jest zdolny do dalszego kształcenia się oraz do innowacyjnego myślenia o nowym sposobie rozwiązania zaobserwowanego szerszego problemu kulturowego, społecznego lub środowiskowego [K2_K01]

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9525