Katalog ECTS

Powrót do początków

Pedagog: mgr Marek Machowski

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny, seminaryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium dyplomowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

wpisanie na V rok studiów (II rok II stopnia)

Wymagania końcowe

• obecność na zajęciach
• uczestnictwo w wyjściach poza ASP
• czynny udział w dyskusjach
• znajomość lektur
• przygotowanie samodzielnego wystąpienia

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Tematy poszczególnych zajęć mogą być w części pochodną podejmowanych przez uczestników tematów teoretycznych prac dyplomowych. W zależności od liczby uczestników spotkania nie będące prezentacjami własnych prac dyplomowych mogą być poświęcone następującym zagadnieniom:

• zasady pisania teoretycznej pracy dyplomowej
• warsztat pradziejowego artysty
• tematy sztuki pradziejowej
• symbole w sztuce pradziejowej
• religie prahistoryczne
• interpretacje i teorie wyjaśniające sztukę pradziejową
• inspiracje sztuką pradziejową w sztuce współczesnej
• „zwiedzanie” wybranych jaskiń
• zajęcia w Muzeum Archeologicznym i Muzeum Geologicznym
• wyjścia w teren w poszukiwaniu pradziejów.

Celem podstawowym seminarium poświęconego sztuce pradziejowej jest pogłębienie artystycznej wrażliwości na sztukę z jednej strony najbardziej odległą od sztuki współczesnej, a z drugiej – często stawiającą podobne czy wręcz identyczne pytania dotyczące genezy sztuki jako zjawiska, powodów podejmowania twórczości przez jednostkę czy roli sztuki w życiu społeczności. Ważnymi celami są rozbudzanie ciekawości, uczenie tolerancji i wskazywanie ewentualnych inspiracji w sztuce najmniej znanej i z reguły skrajnie różnej od sztuki tworzonej i poznawanej w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko poza nią samą kontekście kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym. Seminarium ma także służyć pomocą, jeśli chodzi o kwestie techniczne związane z przygotowywaniem teoretycznych prac dyplomową, dotyczy to również tematów niedotyczących sztuki pradziejowej i prac pisanych poza seminarium.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• Jean Clottes, David Lewis-Williams, Prehistoryczni szamani. Trans i magia w zdobionych grotach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
• Genevieve von Petzinger, Pierwsze znaki. Najstarsze symbole świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Michel Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 20122
• Rudolf Drössler, Wenus epoki lodowej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983
• Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Tom I, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Warszawa 1988, s. 4-40 (Rozdziały I i II)
• Mircea Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
• Jerzy Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 20082
• Zbigniew Herbert, Lascaux (esej w zbiorze Barbarzyńca w ogrodzie; także w zbiorze Barbarzyńca w podróży)
• Janusz Krzysztof Kozłowski, Wielka historia świata, Tom I, Świat przed „rewolucją” neolityczną, Kraków-Warszawa 2004
• Zygmunt Krzak, Megality Europy, Warszawa 1994
• Zygmunt Krzak, Megality świata, Wrocław 2001
• Zygmunt Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007
• Anette Laming, Skarby w grocie Lascaux, Warszawa 1968
• André Leroi-Gourhan, Religie prehistoryczne, Warszawa 1966
• Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, red. T. Janiak, Gniezno 2002
• Jacek Wierzbicki, Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce, Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2012

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student powinien być zdolny do:
• rozpoznawania i charakteryzowania najważniejszych okresów i kręgów sztuki pradziejowej
• określenia materiałów wykorzystanych do sporządzenia konkretnego dzieła oraz zastosowanych przez twórców technik artystycznych
• dokonania samodzielnej analizy pojedynczego dzieła sztuki
• przeprowadzenia analizy porównawczej różnych dzieł
• wykorzystywania podstawowej literatury przedmiotu

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
• terminologii używanej w odniesieniu do sztuki pradziejowej
• gatunków sztuki i technik artystycznych uprawianych w pradziejach
• najważniejszych obiektów reprezentujących epoki paleolitu i neolitu, w tym także zabytków odkrytych na ziemiach polskich
• najczęstszych tematów i symboli występujących w sztuce pradziejowej
• podstawowych teorii wyjaśniających powstanie sztuki oraz interpretujących sztukę pradziejową
• specyfiki udostępniania sztuki pradziejowej i związanych z nią problemów konserwatorskich

Student powinien być zdolny do:
• wykorzystywania wyniesionej z zajęć wiedzy w odniesieniu do dzieł, z którymi spotyka się po raz pierwszy, wykazując się najpierw spostrzegawczością podczas analizy, a następnie samodzielnością przy formułowaniu sądów.
• wykorzystywania w swej twórczości artystycznej doświadczeń pierwszych artystów
• przekazywania innym osobom elementarnej wiedzy na temat sztuki pradziejowej
• udziału w dyskusjach, w których pojawiają się jako tematy sztuka pradziejowa i generalnie pradzieje
Student powinien wykazywać się:
• wrażliwością na walory estetyczne i warsztatowe dzieł swych prekursorów
• szacunkiem do anonimowych twórców pracujących w skrajnie trudnych i odmiennych warunkach w porównaniu z artystami współczesnymi
• zrozumieniem i tolerancją dla odległego świata, w którym często rządziły inne prawa, inne były uwarunkowania cywilizacyjne, kulturowe i religijne, ale w którym sztuka odgrywała rolę co najmniej równie znaczącą, jeśli nie większą niż w świecie współczesnym.
Student powinien:
• traktować sztukę odległej przeszłości z jednej strony jako niedościgły wzór, ale z drugiej – jako swoistego rodzaju wyzwanie, każące artyście współczesnemu nie tylko zmierzyć się, ale wręcz prześcignąć swych poprzedników, nawet tych największych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

sala dostosowana do prezentacji multimedialnych i z dostępem do Internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9526