Katalog ECTS

Seminarium policyjne

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu

fakultatywny

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z lekturami.

Wymagania końcowe

praca pisemna

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywny udział w zajęciach 25%; esej zaliczeniowy 75%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów i studentek z problematyką, terminologią i aparatem badawczym socjologii prawa i dewiacji. Wskazanie użyteczności tej dyscypliny w rozumieniu sztuki i kultury współczesnej. Badanie przedstawień kary i dyscypliny w sztuce współczesnej. Zajęcia koncentrują się na społecznym, kulturowym, artystycznym i gospodarczym znaczeniu kary, instytucji policji, prawa oraz regulaminu. Stanowią przygotowanie do pracy nad pracą dyplomową.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

D. Correia, T. Wall, Police. A field guide, New York 2018
M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1993
C. Tilly, War making and state making as an organized crime, Cambridge 1985
L. Wacquant, Więzienia nędzy, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

G. Dolińska, J. Giezek, Sitek, T. Kaczmarek (red.), Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary i jej psychospołeczne uwarunkowania, WUWr, Wrocław 1987.
M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2018
D. Graber, Utopia regulaminów, Warszawa 2016
M. Neocleous, Fabrication of social order, Sterling 2000
M. Ossowska, Socjologia moralności, Warszawa 2018
Polityka narkotykowa, Warszawa 2009
J. Utrat-Milecki (red.), Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2009

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

samodzielnie, kreatywnie analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym teksty z zakresu nauk społecznych i prowadzić własne, zaawansowane poszukiwania bibliograficzne
łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, społecznym i ideologicznym; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie; przy czym używa narzędzie „negocjowanych” w ramach dynamicznie uprawianej nauki
prawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk społecznych; samodzielnie systematyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym
stosować na poziomie zaawansowanym aparat werbalny i pojęciowy wybranych nauk społecznych i humanistycznych
wypowiadać się na piśmie w różnych formułach tekstu, oraz ustnie, w języku polskim i podstawowym języku dyscypliny, w różnych mediach, w sposób spójny na tematy przypisane specjalistycznej problematyce studiów, korzystając z rozszerzonego dorobku nauk społecznych
artykułować poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, oraz przekonująco argumentować, wykazując się niezależnością myślenia

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

zagadnienia socjologiczne związane z problematyką zajęć
w stopniu zaawansowanym literaturę socjologiczną i innych nauk społecznych
literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony
do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę
do aktywnego zaangażowania uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie profesjonalistami
jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

tablica i flamastry

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9529