Katalog ECTS

Projektowanie (dyplom licencjacki)

Pedagog: dr hab. Bartosz Piotrowski

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

− projekty indywidualne
− projekty zbiorowe
− konsultacje prac projektowych, dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

− znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
− kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
− znajomość podstawowych zasad ergonomii
− znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
− znajomość rysunku technicznego;
− umiejętność modelowania trójwymiarowego;
− pozytywne zaliczenie II roku;

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny
− ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
− ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
− kompletność zaplanowanego procesu projektowego i utrzymanie przyjętych w harmonogramie terminów dla poszczególnych etapów czy punktów kontrolnych
− zgodność z przyjętymi założeniami
− ocena wniosków końcowych
− ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
− ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

− przeglądy okresowe – 10%
− rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 40%
− końcowa prezentacja projektu – 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W oparciu o ćwiczenia projektowe przygotowanie studenta do realizacji i prowadzenia projektów wzorniczych w ramach potrzeb i praktyk występujących współcześnie w realnych warunkach rynkowych. Zrozumienie roli i miejsca designu w kształtowaniu i realizacji procesu wdrożenia produktu w przemyśle, ze szczególnych uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynku polskiego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Język rzeczy Deyan Sudjic, Karaktter 2013

Jony Ive Leander Kahney, Insignis 2014

Kreatywność S.A. Ed Catmull, MT Biznes sp. z o.o. 2015

Design Management Bochińska, Ginalski, Mamica, Wojciechowska, IWP 2010

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Polish Design: UNCUT, Czesława Frejlich, Dominik Liski, Instytut Adama Mickiewicza 2013 (zamiennie: Rzeczy Niepospolite tych samych autorów).

Design. Historia projektowania, Charlotte I Peter Fiell, Arkady 2015

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne,
osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i
komercyjne(K_U01);
- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego
i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);
- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej
(K_U03);
- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz
technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);
- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi
zasadami psychologii (K_U05);
- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty
trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak:
kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);
- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne
projekty (K_U09);

Wiedza
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do
realizacji własnych projektów; (K_W01);
- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i
projektowania (K_W02);
- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę
projektowanego obiektu (K_W04);
- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów
(K_W05);
- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania
(K_W06);
- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);
- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i
etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

kompetencje (postawy)
Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:
- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu
projektanta (K_K01);
- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania
idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);
- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego
zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);
- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności:
współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz
przyjmowania poglądów innych (K_K05);
- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie
ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej
i artystycznej (K_K06);
- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych
− modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
− biblioteka specjalistyczna;
− pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
− pracownia: miejsce spotkań i konsultacji projektowych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 120 15 ćw. 120h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9543