Katalog ECTS

Projektowanie (dyplom licencjacki)

Pedagog: dr Paweł Jasiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

-      konwersatoria,

-     wykłady o materiałach drewnopochodnych na WW ASP i na WTD SGGW w Warszawie (2 zajęcia)

-     projekty indywidualne

-     projekty zbiorowe

-     dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

−    znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;

−    kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;

−    znajomość podstawowych technologii przemysłowych;

−    znajomość rysunku technicznego;

−    znajomość rysunku odręcznego;

−    umiejętność modelowania  trójwymiarowego;

−    pozytywne zaliczenie III roku;

Wymagania końcowe

Realizacja projektu licencjackiego polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu mistrzowskiego produktu. Student zobowiązany jest przedstawić na publicznej obronie:

- prototyp wykonany z materiałów docelowych. dopuszczalne są materiały zastępcze w sytuacjach braku dostępu do danej technologii produkcyjnej

- plansze zgodne z wymaganiami wydziałowymi dla dyplomów licencjackich

- prezentację multimedialną zawierającą ideę, oraz proces projektowy

- dokumentację techniczną zaprojektowanego produktu

- dokumentację fotograficzną zapisaną na nośniku CD

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Wykonanie projektu licencjackiego i jego publiczna obrona. Projekt licencjacki ma za zadanie sprawdzenie umiejętności z zakresu projektowania przedmiotów, umiejętności analitycznych,

technicznych, konstrukcyjnych, rysunkowych i z zakresu wiedzy o materiałach drzewnych. Dyplom licencjacki jest realizacją przedmiotu, materiału drewnopochodnego lub zastosowania

technologii związanych z produkcją mebli. Dyplom licencjacki może być realizacją projektu przedmiotu, materiału, opracowania technologii i kłaść nacisk na innowacyjny sposób

rozwiązania podjętego problemu projektowego. Projekt oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny za projekt. Oceną ostateczną

projektu jest średnia z przyznanych przez członków komisji ocen.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem wykonania projektu licencjackiego jest:

-     ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;

-     ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;

-     ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;

-     ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Rob Thompson, “Manufacturing Processes for Design Professionals”

Chris Lefteri’ “Materials for Design”

Bruno Munari, “Design as Art”

Bill Moggridge’ “Designing Interactions”

Viktor Papanek,  „Design dla relnego świata”

J. Ginalski, M. Liskiewicz, J. Seweryn, „Rozwój nowego produktu”, ASP w Krakowie, 1994

Galen Cranz, „ The chair: Rethinking Culture, Body, and Design

Mark Hinchman, “ History of Furniture: A Global View

R. Bruce Hoadley, “Understanding Wood: A Craftsman’s Guide to Wood

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Don Norman, “The Design of Everyday Things

Wally Olins „O marce”, Instytut Marki Polskiej, 2004

Richard Morris „Projektowanie produktu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Kathryn Best „Design Management”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Tom Kelley, Jonathan Littman „Sztuka Innowacji”, MT Biznes, 2009

Cuffaro, Blackman, Covert, Paige, Nehez-Cuffaro, Laituri, Sears „Industrial Design, Reference + Specification Book”, Rockport Publishers, 2013

Jiri Pelcl and team „Design, From Idea to Realization”, AAAD in Prague, 2012

Rob Thompson, „ Prototyping and Low – Volume Production ( The Manufacturing Guides)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:

-     Umieć tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne w oparciu o samodzielnie zbudowane założenia projektowe (K1_U01);

-     Swobodne scalać problematykę formy, konstrukcji i użytkowania w projektowanym obiekcie wytwarzanym w sposób powtarzalny (K1_U01);

-     Umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U02);

-     Umieć podejmować samodzielnie decyzje przy realizacji własnych projektów w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej (K1_U03);

-     Umieć współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K1_U04);

-     Umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);

-     Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii a także projektować proces użytkowy przedmiotu oraz odzwierciedlać zaprogramowane funkcje w jego formie (K1_U07);

-     Umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08);

-     Umieć wykonywać modele gabarytowe oraz imitacyjne w technologiach wykorzystujących piankę modelarską, gips, drewno, metal, tworzywa sztuczne, wydruki 3D (K1_U09);

-     Umieć stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialne z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego  (K1_U10);

-     Umieć stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11);

-     Umieć rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. Umieć analizować wpływ materiału i użytej technologii na kształt przedmiotu (K1_U13);

-     Opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielna pracę (K1_U14);

-     Posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów i przedsięwzięć projektowych (K1_U15);

-     Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_U18);

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:

-     Posiadać wiedzę dotyczącą metodologii projektowania produktu i komunikacji wizualnej potrzebną do realizacji własnych projektów z uwzględnieniem  specyfiki i różnic w projektowaniu przedmiotów, przestrzeni i przekazu wizualnego (K1_W01);

-     Posiadać wiedzę dotyczącą  podstawowego warsztatu plastycznego na polu sztuk plastycznych i projektowania (K1_W02);

-     Rozumieć wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego przedmiotu, przestrzeni lub przekazu. (K1_W04);

-     Posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);

-     Posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku (K1_W09);

-     Posiadać wiedzę na temat ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K1_W11);

-     Znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17);

Posiadać wiedzę na temat elementów składowych procesu projektowego (K1_W01) (K1_W02) (K1_W04) (K1_W05) (K1_W09);

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) absolwent powinien:

-     Posiadać umiejętność przygotowywania profesjonalnych prezentacji i potrafić publicznie prezentować własne projekty (K1_K01);

-     Być zdolnym i wewnętrznie zmotywowanym do samodzielnego podejmowania prac projektowych oraz do organizowania własnej pracy (K1_K02, K1_K03, K1_K04);

-     Być zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej oraz do krytycznego podejścia do zastanej sytuacji oraz działań własnych i innych osób (K1_K06, K1_K07, K1_K08);

-     Być wrażliwym na aspekty związane z ochroną środowiska, z potrzebami osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz działać zgodnie z zasadami etyki zawodu projektanta (K1_K02).

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

-     modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;

-     biblioteka specjalistyczna;

-     pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;

-     sala wyposażona w rzutnik multimedialny;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 120 15 ćw. 120h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9546