Katalog ECTS

Historia wzornictwa

Pedagog: dr Józef Mrozek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, Grupa Przedmiotów Teoretycznych
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z elementami dyskusji

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym semestru IV.

Wymagania końcowe

1. W sesji zimowej zaliczenie z wynikiem co najmniej dostatecznym na podstawie egzaminu.
2. Obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność: 4 godziny).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. ocena aktywności na zajęciach oraz samodzielnego wyciągania wniosków oraz przedstawiania i uzasadniania własnej opinii
2. ocena poziomu opanowania materiału z pierwszego semestru na podstawie egzaminu na koniec semestru zimowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami związanymi z historią wzornictwa w kontekście przemian społecznych, kulturowych, politycznych i technologicznych. W rezultacie studenci będą w stanie zrozumieć wielorakie powiązania własnej dyscypliny z życiem społecznym oraz odnajdywać historyczne źródła współczesnej praktyki.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Sparke, Design. Historia wzornictwa, Warszawa 2012.

C., P. Fiell, Design. Historia projektowania, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

The Design History Reader, red. G. Lees-Maffei, R. Houze, Oxford-New York 2010.
P. Korduba, Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013.
Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku, red. C. Frejlich, Warszawa 2013.
G. Beegan, P. Atkinson, Professionalism, Amateurism and the Boundaries of Design, „Journal of Design History” 2008, Vol. 21, No. 4.
D. Crowley, Finding Poland in the Margins. The Case of the Zakopane Style, „Journal of Design History” 2001, Vol. 14 No. 2.
D. Crowley, National Style and Nation-State: Design in Poland from the Vernacular Revival to the International Style, New York and Manchester 1992.
C. Dilnot, The State of Design History. Part I: Mapping the Field, „Design Issues” 1984, Vol. 1, No. 1.
C. Dilnot, The State of Design History. Part II: Problems and Possibilities, „Design Issues” 1984, Vol. 1, No. 2.
K. Fallan, Design History. Understanding Theory and Method, Oxford, New York 2010.
A. Findeli, Design History and Design Studies: Methodological, Epistemological and Pedagogical Enquiry, „Design Issues” 1995, Vol. 11, No. 1.
G. Julier, V. Narotzky, The Redundancy of Design History, http:// www.designculture.info/reviews/ArticleStash/GJVNRedundancy1996.pdf.
E. Klekot, Samofolkloryzacja. Współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej, „Kultura Współczesna” 2014, nr 1.
G. Lees-Maffei, The Production-Consumption-Mediation Paradigm, „Journal of Design History” 2009, Vol. 22, No. 4.
S. McKellar, P. Sparke, Interior design and identity, Manchester, New York 2004.
J. Woodham, Resisting Colonization: Design History Has Its Own Identity, „Design Issues” 1995, Vol. 11, No. 1.
C. E. Schorske, Thinking with History. Explorations in the Passage to Modernism, Princeton, Chichester 1998.
A. Midal, Design by Accident. For a New History of Design, Sternberg Press, Berlin 2019.
J. Gimeno-Martínez, Design and National Identity, London 2016.
P. Sparke, The Modern Interior, London 2008.
W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Kraków 2015.
A. Forty, Objects of Desire. Design and Society since 1750, London 1992.
N. Pevsner, Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, Warszawa 1978.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:

- historię oraz współczesne zjawiska na polu sztuk plastycznych i projektowania (K_W03)

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- biblioteka specjalistyczna;
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
- sala wyposażona w rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 o 30 3 w. 30h
w. [egz.]
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9563