Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: prof. Michał Stefanowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatoria,
klauzury,
wykłady monograficzne (goście)
projekty indywidualne
projekty zbiorowe
dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość podstawowych pojęć z dziedziny projektowania;
kojarzenie zależności pomiędzy formą, funkcją i konstrukcją przedmiotów;
znajomość podstawowych technologii przemysłowych;
znajomość rysunku technicznego;
umiejętność modelowania trójwymiarowego;
pozytywne zaliczenie II roku;

Wymagania końcowe

W przypadku projektu semestralnego: wykonanie projektu zgodnie z przyjętymi założeniami. Prezentacja przed Komisją Wydziałową obejmować powinna: plansze prezentujące rozwiązanie, makiety w skali lub prototypy (w zależności od tematu), dokumentację projektową w postaci szkiców, wizualizacji i modeli oraz prezentację multimedialną pokazującą założenia, proces projektowania i ostateczne rozwiązanie.
W przypadku realizacji projektu dyplomowego: wykonanie projektu licencjackiego i jego publiczna obrona. Projekt licencjacki ma sprawdzić umiejętności w zakresie kształtowania przedmiotów uwarunkowanych wymogami rynku, użytkowania, technologii i środowiska. Dyplom licencjacki może być realizacją projektu przedmiotu, fragmentu przestrzeni lub przekazu, kładącą nacisk na innowacyjny sposób kształtowania i konstruowania projektowanych obiektów. Projekt oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, której członkowie suwerennie przyznają oceny za projekt. Oceną ostateczną projektu jest średnia z przyznanych przez członków komisji ocen.
Projekt licencjacki realizowany jest w wybranej pracowni projektowej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, wykonanie modelu oraz prelekcja połączona z prezentacją multimedialną;
ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja mistrz-uczeń);

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W semestrze V, VI oraz VII (jeśli w semestrze VII w pracowni nie jest realizowany dyplom licencjacki) realizowane są dwa tematy projektowe:
Rozbudowany temat badawczy – określony w sposób otwarty, umożliwiający swobodną interpretację problemu. Realizacja tego tematu jest zależna od zainteresowań studenta, związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Istnieje znaczna dowolność wyboru obszaru projektowania, ze wskazaniem na projektowanie: przedmiotów codziennego użytku, mebli, elementów wyposażenia przestrzeni publicznej, zabawek, przedmiotów edukacyjnych, sprzętu dla niepełnosprawnych, pojazdów, itp. Sposób prezentacji projektu ustalany jest indywidualnie, w zależności od jego specyfiki.
Prostsze zadanie projektowe – otwieranie studentów na nietypowe sytuacje i doświadczenia. Zadanie ma na celu rozbudzenie innowacyjnego podejścia, poszukiwanie ciekawych, niekonwencjonalnych rozwiązań dotyczących aspektów użytkowych, materiału lub technologii.
W semestrze VII (w przypadku jeśli w semestrze VII w pracowni jest realizowany dyplom licencjacki)) realizowany jest tylko projekt dyplomowy licencjacki.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

J. Ginalski, M. Liskiewicz, J. Seweryn, „Rozwój nowego produktu”, ASP w Krakowie, 1994
Wally Olins „O marce”, Instytut Marki Polskiej, 2004
Richard Morris „Projektowanie produktu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Bill Stewart „Projektowanie opakowań”, PWN, 2009
Charlotte and Peter Fiell „Design Handbook”, Taschen Deutschland GmbH, 2006
Kathryn Best „Design Management”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Tom Kelley, Jonathan Littman „Sztuka Innowacji”, MT Biznes, 2009
Malcolm Gladwell „Poza schematem” , Znak , 2009
Cuffaro, Blackman, Covert, Paige, Nehez-Cuffaro, Laituri, Sears „Industrial Design, Reference + Specification Book”, Rockport Publishers, 2013
Jiri Pelcl and team „Design, From Idea to Realization”, AAAD in Prague, 2012

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu student potrafi:

- tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne(K_U01);

- posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania (K_U02);

- współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej (K_U03);

- swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);

- projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii (K_U05);

- stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);

- tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp. (K_U07);

- przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty (K_U09);

Po ukończeniu kursu student zna i rozumie:

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów; (K_W01);

- podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania (K_W02);

- wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);

- podstawowe zasady ergonomii oraz psychologicznych oddziaływań produktów (K_W05);

- podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów (K_W08);

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10);

Po ukończeniu kursu student jest gotów do:

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01);

- samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);

- właściwego organizowania własnej pracy (K_K03);

- adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje(K_K04);

- komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych (K_K05);

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06);

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07);

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych;
biblioteka specjalistyczna;
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
sala wyposażona w rzutnik multimedialny;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 d 120 7 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9570