Katalog ECTS

Współczesne projektowanie graficzne

Pedagog: dr Agata Szydłowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, Grupa Przedmiotów Teoretycznych
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z elementami dyskusji

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym semestru IV.

Wymagania końcowe

W sesji zimowej zaliczenie z wynikiem co najmniej dostatecznym na podstawie rozmowy zaliczeniowej, obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność: 4 godziny).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. ocena aktywności na zajęciach oraz samodzielnego wyciągania wniosków oraz przedstawiania i uzasadniania własnej opinii
2. ocena poziomu opanowania materiału z pierwszego semestru na podstawie rozmowy zaliczeniowej na koniec semestru zimowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi problemami związanymi z historią projektowania graficznego, typografii i komunikacji wizualnej w kontekście przemian kulturowych, politycznych i technologicznych. Zajęcia pomyślane są tak, by słuchacze bez trudu odnaleźli powiązania między omawianymi zagadnieniami ze znanymi im problemami z historii wzornictwa. Całość będzie uzupełniona o elementy dyskusji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. B. Meggs, A. W. Purvis, Meggs’ History of Graphic Design, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2012 (lub inne wydanie).

Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy, red. J. Mrowczyk, 2+3D, Kraków 2017.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

S. J. Eskilson, Graphic Design: A New History, Yale University Press 2007 (lub inne wydanie).
R. Kinross, Modern typography. An essay in critical history, Hyphen Press, London 2004.
A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, d2d, Gdańsk 2007 (lub inne wydanie).
L. Blackwell, Twentieth century type and beyond, Laurence King Publishing, London 2013.
G. Noordzij, Kreska. Teoria pisma, d2d, Gdańsk 2014.
J. Tschichold, Nowa Typografia, Recto Verso, Łódź 2011.
A. Szydłowska, J. Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce, Karakter, Kraków 2015.
P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Karakter, Kraków 2011.
P. Rypson, Czerwony monter. Mieczysław Berman – grafik, który zaprojektował polski komunizm, Karakter, Kraków 2017.
Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei Nowej Typografii, red. P. Kurc-Maj, D. Muzyczuk, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.
F. Robertson, Print Culture. From Steam Press to Ebook, Routledge, London 2013.
K. Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Karakter, Kraków 2017.
R. Roger Remington, American Modernism. Graphic Design 1920-1960, Laurence King Publishing, London 2013.
R. Poynor, No More Rules. Graphic Design and Postmodernism, Laurence King Publishing, London 2013.
Polskie Las Vegas i Szwagier z Corelem. Architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, red. L. Klein, Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa 2017.
Graphic Design Theory. Readings from the Field, red. H. Armstrong, Princeton Architectural Press, New York 2009.
M. Lavin, Clean New World. Culture, Politics, and Graphic Design, The MIT Press 2001.
R. Hollis, Writings about Graphic Design, Occasional Papers, London 2012.
Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. J. Mrowczyk, P. Dębowski, Karakter, Kraków 2015.
Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda, red. P. Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2014.
Isotype: design and contexts, 1925-1971, red. C. Burke, E. Kindel, S. Walker, Hyphen Press, London 2013.

D. Thomas, Wystrzegaj się Futury, Karakter, Kraków 2019.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:

- historię oraz współczesne zjawiska na polu sztuk plastycznych i projektowania (K_W03)

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- biblioteka specjalistyczna;
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
- sala wyposażona w rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.5 o 30 3 w. 30h
w. [egz.]
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9576