Katalog ECTS

Wiedza o zawodzie projektanta

Pedagog: dr Agata Szydłowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, Grupa Przedmiotów Uzupełniających
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Spotkania ze specjalistami, ćwiczenia, warsztaty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie VI semestru

Wymagania końcowe

Wywiązanie się z zadań stawianych przez poszczególnych wykładowców (prace pisemne, aktywny udział w dyskusjach i warsztatach)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Oferta dla klienta wraz z wyceną - prezentacja (nie więcej niż 15 slajdów)
Przygotowanie CV oraz prezentacji o swoim projekcie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta przez zapoznanie go z problemami, z którymi zetknie się w przyszłej działalności, jak prawo autorskie i patentowe, umiejętność prowadzenia negocjacji oraz autoprezentacji, wycena własnej pracy, zakładanie własnej firmy itp. Znajomość tych problemów oraz ich modelowych rozwiązań ma pomóc absolwentom w uzyskaniu pracy oraz dalszej działalności.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Według zaleceń prowadzących zajęcia

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu kursu dyplomant potrafi:

- przygotowywać typowe prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem wzornictwo, z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U08)

Po ukończeniu kursu dyplomant zna i rozumie:

- podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów (K_W01)

- podstawowe zagadnienia dotyczące finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K_W10)

Po ukończeniu kursu dyplomant jest gotów do:

- ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta (K_K01)

- do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej (K_K06)

- respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07)

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny
W warsztatach „Sztuka negocjacji” formularze testowe

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 o 30 3 w. 30h
w. [ocena]
w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9590