Katalog ECTS

Warsztaty projektowe

Pedagog: dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. Jerzy Porębski, prof. Michał Stefanowski, dr hab. Artur Frankowski, dr Tomasz Rygalik, dr Daniel Zieliński

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekty zespołowe; dyskusja i dialog dydaktyczny.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego na kierunku wzornictwo lub architektura i/lub portfolio artystyczne na poziomie odpowiadającym sylwetce absolwenta studiów I stopnia kierunku wzornictwo.

Wymagania końcowe

Wykonanie szeregu krótkich projektów z obszaru eksperymentu technologicznego, projektowania dla przestrzeni publicznej, projektowania ekologicznego, społecznego, interwencyjnego i krytycznego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązań projektowych; ocena stopnia innowacyjności rozwiązań projektowych; ocena jakości prezentacji projektów, która realizowana jest poprzez wypowiedź połączoną z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektów oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kurs kładzie specjalny nacisk na kilka wątków. Pierwszy z nich to projektowanie technologiczno-eksperymentalne, które korzysta z najnowszych osiągnięć techniki lub też odwołuje się do prognozowanych wynalazków tego rodzaju. Kluczowe jest podejmowanie przez studentów własnych badań i prób w zakresie wynalazczości technicznej i materiałowej realizowanych w oparciu o wydziałową bazę warsztatową lub w kooperacji z instytucjami zewnętrznymi.
Projektowanie społeczno-krytyczne dotyczy szeroko rozumianego projektowania nierynkowego. Zagadnienia takie jak programy społeczne, edukacja, bieda, niepełnosprawność, wykluczenie oraz wszelkie inne zagadnienia społeczne są punktem wyjścia do badań i budowania koncepcji projektowych. Ma to uwrażliwić studentów na ta problematykę. Ważnym elementem tego nurtu są również zagadnienia środowiskowe oraz zagrożenia cywilizacyjne. Tworzone koncepcje powinny odpowiadać idei zrównoważonego rozwoju, który zakłada rozwój społeczno-ekonomiczny bez naruszania równowagi środowiskowej. Kurs dotyczy również projektowania krytycznego i interwencyjnego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi:
K_U01- samodzielnie organizować kompleksowe przedsięwzięcia projektowe i artystyczne. W tym samodzielnie analizować i interpretać badania, organizować proces projektowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji, prezentacji i wdrożenia projektu;
K_U02 - realizować własne koncepcje artystyczne, projektowe i organizacyjne w zakresie twórczości artystycznej oraz projektowania produktów i komunikacji wizualnej, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne;
K_U03 - rozwijać umiejętności organizacji pracy zespołu umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych;
K_U04 - wykorzystywać wynalazki techniczne w procesie powstawania nowych produktów i usług;
K_U05 - podejmować działania w zakresie budowy marki nowopowstających produktów i usług;
K_U07 - kreatywnie i twórczo zarządzać procesami projektowymi oraz przedsięwzięciami artystycznymi;
K_U10 - profesjonalnie publicznie prezentować informacje dotyczące wszystkich uwarunkowań realizowanego przedsięwzięcia projektowego lub artystycznego;

Student zna i rozumie:
K_W01 - metody kierowania procesem projektowania produktów lub usług potrzebne do realizacji projektów wzorniczych, graficznych, a także projektów o charakterze interdyscyplinarnym;
K_W03 - wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego;
K_W04 - metody zarządzania procesem projektowania produktów, przekazów wizualnych i wyposażenia przestrzeni;

Student jest gotów do:
K_K01 - ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego, oraz inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych;
K_K02 - właściwego inspirowania współpracowników do analizowania i interpretacji badań, organizowania procesu projektowego, nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji, prezentacji i wdrożenia projektu;
K_K03 - świadomego stymulowania kreatywności i zdolności do podejmowania właściwych decyzji u swoich współpracowników;
K_K04 - krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do istniejącej sytuacji społecznej, gospodarczej, rynkowej oraz środowiskowej, jak również własnej działalności i twórczości;
K_K05 - komunikowania się społecznego w ramach kierowania zespołem a w szczególności: inicjowania współpracy, przewodniczenia działaniom, organizacji pracy, prowadzenia negocjacji, przystępnego przekazywania swoich myśli oraz krytycznego analizowania poglądów członków zespołu;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna;pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 o 270 12 w. 270h
ćw. 270h
ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9593