Katalog ECTS

Prawo własności intelektualnej

Pedagog: dr Jakub Dąbrowski

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

brak

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie egzaminu ustnego 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W czasie zajęć student powinien zapoznać się z kluczowymi pojęciami prawa autorskiego i podstawami prawniczego myślenia, tak by ze zrozumieniem potrafił czytać teksty prawne i w najbardziej podstawowym zakresie mógł zastosować ich postanowienia w praktyce; student powinien dotrzeć do wybranych źródeł prawa i potrzebnych w jego pracy tekstów prawniczych; jednocześnie musi być świadom złożoności prawnej problematyki, jej powiązania z innymi dziedzinami i w odpowiednim momencie potrafić podjąć decyzję o skorzystaniu z pomoc prawnika profesjonalisty.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1) Bieczyński M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011
2) Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1 i 2, red. W. Szafrański, Poznań 2007
3) Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009
4) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta i R. Markiewicz, 2010 
5) System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2007
6) E. Nowińska, U. Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008

7) R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2016

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U06 powiązać dzieła sztuki z szerszym kontekstem społecznym, zwłaszcza prawnym
K_U14 wykorzystania wiedzę do rozstrzygania podstawowych problemów prawnoautorskich pojawiających się w pracy zawodowej
K_U17 komunikowania się na podstawowym poziomie z prawnikami używając fachowej terminologii

KW_14 posiadać ogólna wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w kontekście regulacji prawnoautorskich i prawa i własności przemysłowej
KW_10 znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i własności przemysłowej

K_K01 jest przekonany o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego i artystycznego
K_K08 jest przygotowany sprostać na poziomie podstawowym prawnoautorskim wymaganiom rzeczywistości przy organizowania życia kulturalnego
K_K13 ma świadomość własnej wiedzy i umiejętności, wie kiedy sięgnąć po poradę u profesjonalnego prawnika

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny, laptop, internet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.9 o 30 1 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9634