Katalog ECTS

Wprowadzenie do organizacji i aranżacji przestrzeni

Pedagog: mgr Szymon Wałaszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiåzkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady, ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Semestr  1 :Udział w zajęciach. Pisemny projekt wystawy licencjackiej.

Semestr 2 : Udział w zajęciach. Korekty. Projekt wystawy

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wprowadzenie studenta w problemy zwiåzane z ekspozycja dzieła.

 

 

Kurs 2 semestry.

Semestr 1:

Problemy zamkniętej przestrzeni ekspozycyjnej : światło, orientacja w przestrzeni, materiały wykończeniowe, grafika użytkowa i informacja. Wizytacja 

wystaw i omawianie strony technicznej danej ekspozycji. Scenografia ekspozycji. Przygotowanie teoretyczne własnej wystawy licencjackiej w formie

pisemnej odpowiadajåcej na 5 podstawowych pytań ( kto,co, gdzie ,kiedy , w jaki sposób).

 

Semestr 2: 

Kontynuacja wykładów z pierwszego semestru oraz stworzenie projektu wystawy licencjackiej ( plansze, animacja , makiety etc.). 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala do wykładów i korekt. Rzutnik i komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9643