Katalog ECTS

Kompozycje przestrzenne

Pedagog: mgr Szymon Wałaszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiåzkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenie i korekty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena projektu semestralnego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kontynuacja zajęć z kompozycji z Pierwszego roku ALE  kompozycji bryłowych ( trój-wymiarowych). 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia do korekt, rzutnik, komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9644