Katalog ECTS

Psychofizjologia widzenia

Pedagog: dr Jacek Szczechura

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- wykład

- dialog dydaktyczny

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja

- projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdanie egzaminu wstępnego na I rok Wydziału Architektury Wnętz A.S.P.

Wymagania końcowe

Semestr I studiów I stopnia – wykonanie wymaganych prac plastycznych i fotograficznych dotyczących zagadnień teoretycznych omawianych na wykładach oraz podczas dyskusji kowersatoryjnych i eksperymentów.

Semestr II studiów I stopnia – wykonanie wymaganych w tym semestrze prac plastycznych oraz zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej z I i II semestru.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: ( także pracy licencjackiej i magisterskiej)
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność zadania 40%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń zadania 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 15%
5. Forma przekazu zadania 30%

Lokacja powyższych efektów danego przedmiotu w działach: przekaz wiedzy, umiejętność, kształtowanie kompetencji społecznych

I rok studia I stopnia
WIEDZA xx x
UMIEJĘTNOŚCI xxx
POSTAWA xx


Sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów:

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji projektu zadania 40%
2. Konsekwencja w realizacji projektu plastycznego 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 10%
5. Forma przekazu zadania plastycznego 35%

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punkty ECTS.

Godziny kontaktowe 2 godz./ tydzień 60 godz./rok
Czas na pracę indywidualną studenta:
lektury, przygotowanie do zajęć,
praca nad zadaniami 2 godz./ tydzień 60 godz./rok
Razem - 120 godz./ rok
Punkty ECTS 4 – semestr zimowy 2 semestr letni 2

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania
Program Pracowni Psychofizjologii widzenia skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia oraz psychologii ogólnej koniecznej dla studenta wydziału architektury wnętrz, przydatnej do wykonywania przyszłego zawodu. Zadania praktyczne koncentrują się przede wszystkim na wykształceniu umiejętności wyrażania w formie plastycznej wiedzy z zakresu psychologii. Ponadto konieczne jest opanowanie wiedzy teoretycznej z wykładów i lektur. Nacisk kładziony jest na indywidualne i twórcze podejście do interpretacji plastycznej zagadnień teoretycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. budowa oka i topografia układu wzrokowego, analiza informacji wzrokowej na początkowych piętrach układu wzrokowego. Rola ruchów gałek ocznych i symetrii w spostrzeganiu wzrokowym.
2. prawidłowości psychologiczne rządzące psychologiczną organizacją pola widzenia,
widzenie trójwymiarowe i oddawanie głębi na płaszczyźnie.
3. widzenie barwne i wzajemne oddziaływanie bodźców barwnych. Ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zawodu.
4. zapamiętywanie i przechowywanie w pamięci wrażeń wzrokowych.
5. rola procesów emocjonalnych w spostrzeganiu wzrokowym.
6. zagadnienia synestezji, cech temperamentalnych i osobowościowych a spostrzeganie złożonych bodźców wzrokowych.
Przykłady tematów projektów:
1. Oddaj w formie graficznej zasadę figury i tła
2. Pokaż w pracy fotograficznej różne sposoby wywoływania na płaszczyźnie wrażenia trójwymiarowości.
3. Wzajemne oddziaływania barwne przedmiotów codziennego użytku
4. Analiza symetrii przedmiotów codziennego użytku oraz twarzy ludzkiej.
5. Pokaż w formie plastycznej wybrane prawidłowości pamięci bezpośredniej
6. Synestezja smak – kształt, przestrzenna forma plastyczna.
7. Proksemiczna analiza dystansu, fotografie wybranych dystansów międzyludzkich.

Pogram nauczania dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu psychologii przydatnej w zawodzie architekta wnętrz oraz nabycie umiejętności późniejszego korzystania z wiedzy psychologicznej w pracy zawodowej. Program pracowni umożliwia elastyczne dostosowanie prac plastycznych do możliwości intelektualnych i plastycznych studenta, Dzięki temu tryb studiowania jest zindywidualizowany i oparty na głębokim kontakcie studenta z prowadzącym zajęcia.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura:

1.Cole A. Perspektywa 1997 Wyd. Dolnośląskie
2. Jacobs G. Nathan J. Trzy kolory, ewolucja oka naczelnych 2009 Świat Nauki 5/ 213/
3. Hall C. Ukryty wymiar 2009 Muza
4. Lindsay P., Norman D. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii.1984 P.W.N.

5. Ramandrandan V., Hubbad E. brzmienie barw kształt smaków 2003 Swiat Nauki 6 /143
7. Strelau J., Doliński Psychologia akademicka GWP2016.
8. Werblin F.. Rosha B. Siatkówkowe filmy 2007 Swiat Nauki 1/ 175/
9.Weil H. Symetria 1997 Prószyński

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności - student/absolwent powinien być zdolny do:
1. przyswojenia i wykorzystania wiedzy psychologicznej w zadaniach projektowych.
2. wykorzystania odmiennych informacji z zakresu psychologii w zależności od konkretnych dziedzin działalności projektowej np. projektowaniu wnętrz, mebli czy wystawiennictwa.

 


Wiedza - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. budowy oka i podstawowych elementów układu nerwowego.
2. zasad analizy bodźców wzrokowych przez poszczególne piętra układu nerwowego.
3. podstawowych psychologicznych prawidłowości psychologicznych rządzących organizacją informacji w polu widzenia.
4. wzajemnym oddziaływaniu bodźców barwnych.
5.podstawowych informacji z zakresu psychologii pamięci, uczenia, psychologii emocji i osobowości przydatną w zawodzie o tym profilu,

 

Inne kompetencje (społeczne) - student/absolwent powinien być przygotowany do:
1.krytycznej analizy rozwiązań projektowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii
2. otwartości na wymianę poglądów z innymi projektantami w zakresie wiedzy psychologicznej
3. osobistych wystąpień podczas publicznych prezentacji i dyskusji.
4. pracy w zespole, także interdyscyplinarnym

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni oraz pracowni foto. Niezbędne są tradycyjne tablice i rzutnik.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9652