Katalog ECTS

Podstawy grafiki komputerowej

Pedagog: mgr Kamil Krasuski

Pole Opis
Typ przedmiotu nauczanie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- wykład

- ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa umiejętność obsługi komputera, wyobraźnia przestrzenna, rozpoznawanie podstawowych figur oraz brył geometrycznych

 

Wymagania końcowe

realizacja ćwiczeń

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów 

 

zaliczenie bez oceny


By uzyskać zaliczenie  należy brać aktywny udział w zajęciach ( obecność) 100%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

zapoznanie studentów z wybranymi programami komputerowymi służącymi do modelowania, wizualizacji fotorealistycznej projektów,

animacji oraz programów graficznych służących do przygotowywania dokumentacji technicznej oraz rysunków prezentacyjnych potrzebnych na każdym z etapów projektowania wnętrz, mebli oraz wystaw.


Omawiane zagadnienia to:

 


Tworzenie brył oraz ciekawych form w przestrzeni trójwymiarowej generowanej komputerowo
Przygotowanie prezentacji projektu w formie trójwymiarowego modelu
Przygotowanie fotorealistycznej wizualizacji


Zadania:

 
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania prostych brył
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania mebla
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania wnętrza
Zestaw ćwiczeń dotyczących przygotowania wizualizacji

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

“Sketchup & Layout for Architecture: The Step by Step Workflow of Nick Sonder” Matt Donley & Nick Sonder 2016

“SketchUp for Interior Design: 3D Visualizing, Designing, and Space Planning” Lydia Clyne 2014

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

“SketchUp to LayOut: The essential guide to creating construction documents with SketchUp Pro & LayOut” Matt Donley 2015

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje


K_U10 - świadomie korzysta z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki


K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

 


K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

w pełni wyposażona pracowania komputerowa w rzutnik i odpowiednią ilość stanowisk komputerowych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dla ilości studentów przyjętych na pierwszy rok studiów z odpowiednim oprogramowaniem z licencjami edukacyjnymi.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 30 - ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9656